FS011.007 Gjennomføring iht. avtalt utdanningsplan - en leserveiledning

For definisjon, se DBHs nettside under arkfanen Dokumentasjon.

Rapporten finner du i FS under Semesterregistrering > Rapporter > NSD-rapporter.

'SP' er en kode og 'sp.' er en forkortelse. Begge står for 'studiepoeng'.

Hva sier kolonnene i rapporten?

Kolonnen ”SP Planlagt”

Angir antall studiepoeng som semesterregistrerte studenter har planlagt å avlegge i løpet av et kalenderår, dvs. også dersom studenten har trukket seg fra eksamen innen trekkfristen, men emnet stadig ligger i utdanningsplanen. I FS hentes ”SP Planlagt” fra Student samlebilde > Emne i plan, kolonnen Vurd.termin, altså ikke fra faktiske eksamensmeldinger.

Kolonnen ”SP Gjennomført”

Angir antall studiepoeng studentene har bestått i løpet det samme kalenderåret for emner som ligger i utdanningsplanen i et hvilket som helst semester. Dvs. at dersom en aktiv student har emnet NNNN i planen høsten 2009, men aldri har meldt seg til eksamen i emnet i 2009, vil det rapporteres som planlagt, men ikke gjennomført i 2009. Dersom studenten tar eksamen i emnet NNNN høsten 2010, mens det fremdeles ligger i planen for 2009, vil studiepoengene telle med i gjennomføringstallene for 2010. Dvs. at dersom studenten tar alle emnene i planen en eller annen gang i løpet av studietiden, vil rapporteringen mellom ”planlagt” og ”gjennomført” gå i balanse senest det siste semesteret i studietiden.

Dette betyr at det mulig å ha en plan uten planlagte sp. i kalenderåret, men med for eksempel 20 gjennomførte sp. Det betyr samtidig at UiO internt vanskelig kan dra nytte av rapporten til oppfølging av studentene, fordi man ikke ser om det er mye av spriket mellom planlagte og gjennomførte sp. som henger sammen på den ”gode” eller ”dårlige” måten, dvs. flere gjennomførte sp. enn i planen eller færre gjennomførte sp. enn i planen.
 

”Data omfatter kun studenter som har inngått utdanningsplan”
Betyr at alle disse kriteriene må være oppfylt:

  • Studieprogrammet i FS må være registrert med Utdanningsplan = J.
  • Studenten må være fullstendig semesterregistrert i det aktuelle semester, inkl. at betalingen er registrert som OK for at personen skal inngå i grunnlagsdataene for individ.
  • Studenten må ha studierett innenfor rapporteringsåret.
  • Det må enten ligge planlagte emner i planen en eller annen gang i løpet av rapporteringsåret, eller det må være registrerte eksamensresultater i rapporteringsåret. Hvis det ikke ligger noen emner planen for rapporteringsåret, vil rapporten angi hhv. ”SP Planlagt” 0 og/eller ”SP Gjennomført” 0.
  • Studenten behøver ikke ha bekreftet sin plan ”OK-Lagre plan” i StudentWeb. Hvis studenten aldri har vært inne i sin UP og ikke er semesterregistrert, men har studierett i rapporteringsåret, telles planlagte emner i planen som 0. Slike null-tall telles ikke med i rapporteringen selv om de opptrer i grunnlagsdataene for tabellen.

Fra FS versjon 6.0 teller rapporten ikke lengre med semestre der studentene ikke har studierett på programmet, selv om de er semesterregistrert.

Ekvivalent emne
Dersom emnet ligger i planen i f.eks. 2009, men studenten har bestått resultat fra ekvivalent emne, teller ikke NSD-tabellen disse studiepoengene i 2009-tallene.

Permisjon
Dersom studenten er registrert med permisjon i løpet av rapporteringsåret, telles ikke emner som måtte ligge i planen i permisjonssemesteret, såfremt studenten ikke er semesterregistrert i permisjonsperioden. Eksempel: Studenten er registrert med permisjon, er ikke semesterregistrert våren 2009, men det ligger 20 sp. i planen våren 2009. Studenten har 30 sp. i planen høsten 2009, og gjennomfører 30 sp. samme høst. Da vil det i NSD-rapporteringen for 2009 ligge SP Planlagt 30, SP Gjennomført 30. Altså ikke SP Planlagt 50 og SP Gjennomført 30.

Deltid
En registrering i Student samlebilde > Progresjon blir ikke markert på noen måte i NSD-Individdata. Det er emner som faktisk ligger i planen som telles som planlagte og gjennomførte. Det vil si at en student som har lavere progresjon i sin plan og sin gjennomføring, telles på samme måte enten studenten har søkt om deltidsstudier eller om studenten selv legger opp til lavere progresjon gjennom sin plan.

FS011.006 Gjennomføring iht. avtalt utdanningsplan - litt ”skummel”?

Årsaker til at tallene for planlagte og gjennomførte sp. spriker ved UiO

Hovedproblemet med rapporten er at kolonnen ’Planlagt SP’ og kolonnen ’Gjennomført SP’ ikke angir tall for samme student, og er en slags hybrid av individdata og data for studieprogrammet.

Eksempel: Student A planlegger 0 sp i 2009, men gjennomfører 30 sp. (de 30 sp. lå i student A's plan i 2008). Student B planlegger 30 sp. i 2009, men trekker seg fra alle eksamener og har derved gjennomført 0. I NSD-tabellen 2009 for studieprogrammet vil det stå Planlagt SP 30, Gjennomført SP 30. Dette er jo ikke feil, men det er heller ikke nyttig informasjon i forhold til gjennomføring i hht. avtalt utdanningsplan i og med at ingen av de to studentene i 2009 har gjennomført det som sto i deres plan i det planlagte året.

2 Når vi legger pkt. 1 sammen med at studenten selv ikke har mulighet til å endre sin plan tilbake i tid, kan ikke studenten selv sørge for at tallene gir nyttig informasjon, og studenten får heller ikke en utdanningsplan som reflekterer når studenten lyktes i å gjennomføre studieløpet.

3 Studenter gjennomfører ikke det de planlegger å gjennomføre. Noen har høyere ambisjonsnivå for semesteret enn de kan klare, men innser dette senere enn fristen for å bekrefte utdanninmsplanen.

4 Høyt press på enkelte emner, medfører at endel studenter dobbelbooker emner i tilfelle ikke de ikke får plass på emnet de helst ønsker å ta. Når emneopptaket er foretatt sletter eller flytter de ikke alltid emner de ikke skal ta i utdanningsplanen.

Dersom det på studieprogrammet er fleksibilitet i hvilke emner studenten kan velge blant, ønsker noen studenter å følge undervisningen på litt forskjellige emner den første tiden (f.eks. i august - september og januar - februar), før de endelig bestemmer seg. I mellomtiden er fristen for å endre planen inneværende semester utløpt (altså 1. sep./1. feb.).

6 Emner som studenten trekker seg fra etter fristen for semesterregistrering, men lenge før trekkfristen for eksamensmeldingen, blir liggende i studentens plan, og blir talt med i FS011.010, kolonnen ”SP Planlagt”, såfremt studenten er komplett semesterregistrert. Studentene kan ikke selv slette dem eller flytte dem fra utdanningsplanen etter fristen for semesterregistrering. Før fristen for semesterregistrering kan studenten ofte flytte dem frem i tid, eller slette dem fra planen dersom de ikke er obligatoriske på studieprogrammet. Studenten oppfatter  ikke nødvendigvis disse mulighetene.

For å avhjelpe problemer vi har avdekket også i andre sammenhenger knyttet til pkt. 2-6, har vi sett det nødvendig å slette ikke-obligatoriske emner som studenten ikke har avlagt fra utdanningsplanene bakover i tid, dvs. emner de ikke er meldt i, ikke har avlagt, ikke møtte til eller som de strøk i.

7 Samme emne kan inngå på flere studieprogrammer og samme student kan gå fra ett studieprogram til et annet, f.eks. at de nesten gjennomfører en årsenhet, deretter starter på et bachelorprogram. Fra 2007 terminerer vi rutinemessig studieretter dersom studenten tar i mot opptak til nytt program.

8 En del studenter forstår ikke hvordan de skal bruke utdanningsplanen og legger ikke emnene i planen. De kan likevel ha god studieprogresjon og avlegge studiepoeng. UiO har gjort tiltak for at flere av emnene skal ligge i planene:

  • Bedret utdanningsplanveiledning inne i StudentWeb og forklaring av utdanningsplanen for studentene.
  • I forbindelse med semesterregistreringen, ser studentene bare utdanningsplanen og gis i første omgang ikke mulighet til å melde seg til emner utenom planen.
  • Hjelper studentene til å bare finne riktig utdanningsplan i StudentWeb, dvs. vi har begrenset antallet studieretter dersom studenten tar i mot opptak til nytt program, jf. pkt. 7.
  • Anbefaler fakultetene å kjøre FS718.002 Generere emner i plan med jevne mellomrom.
  • Registrerer grad for de som er ferdige med alle emner på studieprogrammet (gradfangst).

 

Publisert 10. juli 2009 15:48 - Sist endret 14. nov. 2017 14:21