Levere masteroppgaven til DUO via Studentweb

Alle masteroppgaver og tilsvarende skal leveres til DUO vitenarkiv.

Studenten må ha relevant aktiv studierett, være semesterregistrert (registrert seg og betalt), ha eksamensmelding i oppgaveemnet.

DUO får automatisk informasjon fra studenten om oppgaver som er klausulerte grunnet taushetsplikt eller dersom studenten vil utsette tilgjengeliggjøringen.

Leveringsløsningen til DUO

 • er ikke levering av oppgaven til sensur, dvs. at løsningen ikke skal brukes til å dekke behov instituttene har i forbindelse med sensur og klagesensur, jf. personvernforordningen art. 5 nr. 1 b: "Personopplysninger skal samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål og ikke viderebehandles på en måte som er uforenlig med disse formålene".
 • dekker ikke informasjon til sensor om eventuell klausulering
 • er ikke koblet til plagiatkontrollprogrammet Ouriginal (tidligere navn urkund).
 • har ikke kobling til Canvas
 • fungerer ikke alltid med nettleseren Internet Explorer.

Gruppeoppgaver

Hver enkelt student må levere oppgaven selv om det er flere forfattere som har skrevet oppgaven sammen (gruppeoppgave). Hver enkelt student som leverer gruppeoppgave haker av i Studentweb for at oppgaven er en gruppeoppgave. Da vil DUO vitenarkiv få oversikt over studenter som leverer oppgave sammen slik at de kan lenke mellom identiske oppgaver.
 

På denne siden kan du lese om


Registrer bakgrunndata i FS

Emne og studieprogram må være tilordnet hverandre i FS, dvs. på Emne samlebilde, underbildet Studieprogram.

1 Vurderingskombinasjon samlebilde > feltet Oppgave innlev. Studentweb = J

 • Dersom vurderingskombinasjonen bare består av en helhet, sett J-en på helheten.
 • Dersom vurderingskombinasjonen består av både helhet og deler, sett J-en på den delen som utgjør masteroppgaven som skal leveres.

 

2 Vurderingsenhet samlebilde > feltet Frist innlevering

 • Har vurderingsenheten bare helhet, registrer fristen på helheten.
 • Har vurderingsenheten både helhet og deler, registrer fristen på den delen som gjelder masteroppgaven som skal leveres.
 • Frist må registreres hvert semester for at studenten skal få en knapp i Studentweb for å levere oppgaven.
 • Du kan velge å sette inn et klokkeslett. Uten klokkeslett blir fristen ved midnatt.


Utsatt og individuell frist for innlevering

Se veiledning for registrering av utsatt og individuell frist. 

 • Hvis oppgaven skal leveres i Inspera må du manuelt oppdatere prøven i Inspera for å få over fristen fra FS.
 • Dersom en kandidat har både utsatt og individuell, er det fristen lengst frem i tid som blir gjeldende.
 • Studenten kan ikke levere oppgaven til DUO vitenarkiv via Studentweb uten en innleveringsfrist på vurderingsenheten eller på vurderingsmeldingen, og heller ikke etter at fristen har utløpt.
 • Studenten ser sin frist i Studentweb både i oppgaveleveringsløsningen og under menyvalget Aktive emner, samt på forsiden under Kommende hendelser.

Flere frister?

Har emnet to eller flere frister per semester, eller en "garanti-frist", sett inn den seneste fristen på vurderingsenheten. Man kan også legge inn en forklarende merknad Studentweb på vurderingsenheten.

Vær obs på at dersom oppgaven skal leveres i Inspera åpnes ikke prøven for sensur før etter fristen.

Har studenten levert oppgave til sensur i god tid før fristen?

Dersom studenten har levert oppgaven til sensur og til DUO før fristen, anbefaler vi at dere endrer fristen på vurderingsmeldingen til den dagen studenten leverte oppgaven til sensur. Fordelen med dette er å sikre at samme versjon av oppgaven blir levert til DUO og til sensur. Videre er det slik at beståtte oppgaver blir gjort tilgjengelig i DUO 98 dager etter frist for innlevering. Studenten vil ventelig være interessert i at bestått oppgave blir tilgjengelig i DUO så snart som mulig.

Kandidatnummer

Kandidatnummer er ikke påkrevd for å levere oppgaven til DUO vitenarkiv, fordi kandidatnummering ikke er påkrevet på oppgaveemner.
 

Studentene får menyvalget "Oppgavelevering"

Studenter får menyvalget "Oppgavelevering" i Studentweb, under menyvalget Mer..., såfremt studenten i aktuelt semester både

 • har eksamensmelding i masteroppgaveemnet, dvs. frem til sensur er protokollført. Studenten kan ikke ha eksamensmelding i samme emne også i andre semestre.
 • er semesterregistrert (er registrert og har betalt semesteravgift)
 • og har aktiv studierett på et studieprogram som emnet er tilordnet.

Studentene

 • skal trykke på "Oppgavelevering" under menyvalget Mer.... Da starter en registreringsrekke for å levere oppgaven til DUO vitenarkiv.
 • kan velge å endre og levere oppgaven på nytt fram til fristen for levering.

Veiledning for studentene

Veiledning for studentene på engelsk

Ansatte: Før studenten har levert, kan saksbehandler komme til den siden i Studentweb der studenten får knappen 'Start levering', men som saksbehandler er ikke knappen der. Det er gjort slik av sikkerhetsgrunner.

 

Etter at oppgaven er levert via Studentweb

Se i FS om en oppgave er levert til DUO via Studentweb

Det er to ulike måter å se om en oppgave er levert til DUO vitenarkiv.

På vurderingsmeldingen

Hak av for detaljer på den delen av studentens vurderingsmelding som gjelder oppgaven. Hvis det er registrert en dato i feltet 'Innlevert' og det er innhold i feltet 'Ref. vitenarkiv' har studenten levert oppgaven til DUO via Studentweb.


FS522.004 Oppgaverapport - kull

Rapporten viser oppgaver pr. studieprogram. Den viser både meldinger og protokollførte resultater, men vurderingskombinasjonen må ha Vurdkombtype OPPGAVE. Når studenten har levert oppgaven til DUO via Studentweb vil det på den delen som gjelder oppgaven står en dato under 'Innlevert' og en 'J' under 'Levert Oppg.'

 • For at rapporten skal vise oppmeldte studenter med utdanningsplan må emnet ligge i studentens utdanningsplan.
 • For at rapporten skal vise oppmeldte studenter uten utdanningsplan må innleveringen og emnet være registrert i SOppg-fanen i student samlebilde.

 

Hvis du som saksbehandler i FS skal hente opp en masteroppgave

Som saksbehandler i FS kan du hente oppgaver og vedlegg via Studentweb frem til sensurresultatet på oppgaven er protokollført. Studenten må ha aktiv studierett. Etter dette kan du ikke hente opp masteroppgaven via FS/Studentweb.

Husk at leveringsløsningen til DUO ikke er levering av oppgaven til sensur, dvs. at løsningen ikke skal brukes til å dekke behov instituttene har i forbindelse med sensur og klagesensur, jf. personvernforordningen art. 5 nr. 1 b: "Personopplysninger skal samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål og ikke viderebehandles på en måte som er uforenlig med disse formålene". Formålet med muligheten for saksbehandlerinnlogging i Studentweb var å kunne hjelpe studenten med hvordan studenten skal gjøre registreringer eller lese info om seg selv i Studentweb.

 1. Logg deg på Studentweb med ditt eget UiO brukernavn og passord.
 2. Klikk til navnet ditt til høyre på menylinjen.
 3. Velg 'Logg inn som student'
 4. Skriv inn fødselsnummeret til studenten du skal hente oppgaven til.
 5. Gå til menyvalget Mer og velg Oppgavelevering.
 6. Trykk på knappen 'Vis levering'.
 7. Filene ligger nederst på siden du kommer til, under overskriften Opplastede filer.
 8. Trykk på ikonet for nedlasting som ligger bak filnavnet
 9. Hvis du skal hente flere studenters oppgaver, gå til menyvalget Saksbehandler igjen og gjenta fra punkt 3.

Saksbehandlertilgangen i Studentweb fungerer først etter at studenten har levert oppgaven. Før studenten har levert, kan saksbehandler komme til den siden i Studentweb der studenten får knappen 'Start levering', men som saksbehandler er ikke knappen der. Det er gjort slik av sikkerhetsgrunner.


Tittel på oppgaven når den er levert via Studentweb

Dersom Oppgave innlev. i Studentweb=J, blir tittelen lagret i FS på vurderingsmeldingen (og senere i vurderingsprotokollen) og i bildet Utdanningsplan under det relevante emnet og på SOppg (dersom emnekoden er oppgitt på SOppg) når studenten skriver inn tittel i forbindelse med oppgaveleveringen i Studentweb, uavhengig av om Oppdater tittel i Studentweb har J eller N.

Emner med helhet og deler
For emner som på Emne samlebilde har J i feltet Oppgave/avhandling og som har en vurderingskombinasjon som har en del som er av type oppgave (dvs. J for Oppgave i bildet Vurderingskombinasjonstype), blir tittelen synkronisert mellom helhet og del for å sikre at samme tittel kommer ut på karakterutskrift og vitnemål, og blir lik den som sendes til DUO vitenarkiv.

Emner der delen skal med på karakterutskrift
Dersom vurderingskombinasjonen består av både helhet og deler, og delen som utgjør oppgaven har Med på kar.utskrift=J, må FS-saksbehandler slette tittelen på helheten etter frist for levering, men før overføring til protokoll. Hvis ikke, kommer tittelen ut to ganger på karakterutskrift og vitnemål. På UiO er det svært få masteroppgaveemner med deler som skal med på karakterutskrift (f.eks. UTLED4090 og EDID4090).

Titler med spesialtegn og formler

 • Tittel- og sammendragsfeltene er rene tekstfelt, så ev. formatering fra f.eks. word vil forsvinne. Studentene bør derfor ikke klippe og lime, men skrive tittel og eventuelt sammendrag rett inn i Studentweb.
 • FS og Studentweb håndterer ikke titler som inneholder brøker eller subscipt, f.eks. La1x Srx MO3δ53.
 • Tittelfeltene i FS og Studentweb håndterer tegnsettet UTF-8, dvs. også andre alfabeter enn latin, som f.eks. gresk og kinesisk.Historikk:


Tilgjengeliggjøring av oppgaven i DUO vitenarkiv

Når en student har levert en masteroppgave til DUO ligger den skjult frem til den har fått et resultat. For emner der vurderingskombinasjonen består av både helhet og deler, er det resultat på helheten som teller. For å være sikker på at det er det endelige resultatet som overføres til DUO, er det bestemt at det skal gå 98 dager fra innlevering til overføringen av resultatet (på helheten) skjer. Når de 98 dagene er gått overføres bestått/ikke bestått (på helheten) til DUO og oppgaven publiseres hvis resultatet (på helheten) er bestått.

De 98 dagene telles fra innleveringsfristen som er registrert på oppgaven i studentens vurderingsprotokoll. Hvis det ikke finnes en dato i dette feltet, telles det fra frist innlevering i vurderingsenhet samlebilde.

I tillegg sjekkes det at det ikke finnes en forekomst for emnet i bildet Begrunnelse og klage med 'J' i feltet 'Sperr mot visning på karakterutskrift'.

Man kan se om resultatet er overført til DUO vitenarkiv ved at det kommer en merknad i protokoll under feltet 'Ref. vitenarkiv'.

Hvorfor 98 dager fra levering til oppgaven blir tilgjengelig?

Før masteroppgaven blir gjort tilgjengelig må vi forsikre oss om at det beståtte resultatet er endelig. Masteroppgaven er en eksamensbesvarelse, og da vil studie- og eksamensregelverket avgjøre når sensuren er endelig.

1. Studenten leverer oppgaven til sensur.
2. Studenten skal få sensurresultatet etter inntil 8 uker.
3. Studenten har rett til å be om begrunnelse. Fristen er en uke etter kunngjøring av sensurresultatet.
4. UiO har to ukers frist til å gi begrunnelse.
5. Studenten har rett til å klage på resultatet. Fristen er tre uker etter at eventuell begrunnelse er mottatt.

Dette blir til sammen 14 uker (98 dager), og bestått oppgave kan bli gjort tilgjengelig i de tilfellene vi vet at studenten ikke har benyttet klageretten.

Dersom studenten velger å klage, vil det kunne ta lenger tid enn 98 dager fra innlevering til klagesaken er ferdigbehandlet og bestått oppgave kan bli gjort tilgjengelig i DUO vitenarkiv.

Denne ordningen sikrer at studentenes rettigheter til begrunnelse og klage blir ivaretatt og at alle studenter har tid til å avgjøre om han/hun vil klage.


Studentweb-løsningen for å levere oppgaven til DUO ble innført ved UiO 15. september 2013.

Publisert 14. aug. 2013 14:34 - Sist endret 14. apr. 2021 09:07