Emner som deler på undervisning

Det kan noen ganger være hensiktsmessig at to eller flere emner på en eller flere måter er satt opp med felles undervisning. Teknisk sett skiller vi mellom samkjøring av oppmelding til undervisning og felles undervisningstimeplan.

Samkjøring av undervisningspartier (og undervisningsopptak) i FS

Dersom to eller flere emner skal dele undervisningskapasitet (antall plasser på undervisningspartier), er det en mekanisme i FS som gjør at flere emner kan behandles som ett emne under opptak til undervisning. Dette kaller vi samkjøring. Mekanismen kan brukes uavhengig om man har undervisningsopptak av typen DIREKTE eller SØKNAD. Samkjøring settes i undervisningsaktivitet samlebilde, men for at samkjøringen skal virke, er det flere viktige forutsetninger som må være oppfylt:

1. Du må bestemme deg for hvilket emne som skal være 'hovedemne'

Samkjøring krever en hierarkisk struktur, hvor ett emne er hovedemne, midtpunkt for registreringene. Hovedemnet kan ha ett eller flere emner som viser til seg, såkalte underemner. Underemne(ne) skal alltid vise til hovedemnet. Emnekoden til hovedemnet skal registreres på underemnene, mens underemnene skal forbli anonyme mottagere av informasjon fra hovedemnet.

2. Du må ha like registreringer i emne samlebilde > hele > undervisning

Følgende felt må ha identiske verdier:

 • Påmelding: alle de samkjørte emnene må enten ha SØKNAD eller DIREKTE samtidig.
 • Etteranmelding: som over
 • Påkrevd akt.ønske: J eller N for alle aktuelle emner

3. Du må ha like registreringer i undervisningsenhet samlebilde

Følgende felt må ha identiske verdier:

 • Påmelding start må være likt
 • Påmelding frist må være likt
 • Ettermelding start må være likt
 • Ettermelding frist må være likt

I tillegg må emnene ha samme verdier i Undervisningsenhet samlebilde > Opptaksgruppe, særlig viktig er feltet "Tilbud som skal gis."

4. Du må ha registrert identisk struktur på undervisningsaktivitene og peker(e) til hovedemnet

Følgende verdier må være identiske på undervisningsaktivitetene

 • disiplinkoder
 • undervisningsformkoder
 • partinummer
 • kapasitet totalt (for å unngå røde tall i avvik)

På det eller de underemnene som følger et hovedemne, bruker du nivået OVER undervisningspartiene ('eplene') til å fylle i raden Samkjøres (Emne). I de tre første feltene fylles emnekoden og den aktuelle aktivitetskoden til hovedemnet ut. Dersom du følger denne bruksanvisningen skal du skrive 'den gule' aktivitetskoden til hovedemnet i det hvite aktivitetskodefeltet på underemnene (husk at det må være samsvar mellom aktivtetskodene til hovedemnet og underemnene). Det siste feltet er terminnummeret til hovedemnet (1 for et vanlig emne som varer et semester).

Når du har gjort dette, kan du se på undervisningsenheten(e) til underemnet/-ne at den nå henviser til hovedemnet under fanen Aktivitet (feltene for Samkjøres med). Samkjøringen av undervisningsopptaket er ekstra tydelig fordi du ikke lenger kan fylle ut verdi på underemnene i feltet for Kapasitet på aktiviteten(e). (Hovedemnet vil ikke ha noen sånn begrensning - for det styrer jo alt!).

Når du har lagt inn samkjøring på den undervisningsformen som skal ha samkjøring av opptak, så kan du gå videre å gjøre det samme på eventuelle undervisningspartier under den aktuelle undervisningsformen. Mer at samme regler gjelder som for undervisningsformen - alle registreringer må være like på hovedemnets partier og underemnets partier.

Det aller viktigste for å få samkjøring til å fungere, er altså at registreringene på de to emnene er like og at alt peker i samme retning >> mot hovedemnet.

Felles undervisning/timeplan på nett

Emner kan settes opp med felles undervisning, helt eller delvis, som en del av timeplanleggingen.

Publisert 8. aug. 2011 14:52 - Sist endret 6. des. 2019 00:32