Erasmus+ mobilitetssamarbeid utenfor EU - søknadsprosess

I Erasmus+ kan UiOs fagmiljøer også opprette mobilitetssamarbeid med partnerinstitusjoner i land utenfor Europa.

Utlysningene er årlige, og årets utlysning finnes på Dikus nettsider. 

Søknad 2020

Tiltaket er en del av EUs strategi for samarbeid med naboregioner og andre godkjente partnerland. Partnerlandene er gruppert i regioner med ulike tilgjengelige budsjetter. Tiltaket har årlige søknadsfrister. UiO sender felles søknad for hele institusjonen, basert på innspill og ønsker fra fagmiljøene.

Fordi noen land og regioner prioriteres høyere enn andre under tiltaket, er det lurt å søke strategisk om midlene. Avdeling for studieadministrasjon oppfordrer derfor interesserte fagmiljøer til å se på spesielt gode samarbeid de allerede har med partnerland utenfor EU, i lys av både UiOs egne prioriterte land og regionprioriteringene til Europakommisjonen. Utlysningen er delt opp i ulike regioner med egne budsjett.

  • Man kan søke om midler for prosjekt på enten 24 eller 36 måneder.
  • Prosjektstart er 1. august 2020.

Dersom ditt fagmiljø ønsker å søke midler i 2020, må nettskjema  fylles ut før 1. desember 2019.

Registrer interesse

Erasmus-teamet tar kontakt med interesserte fagmiljøer og har informasjonsmøter i løpet av starten av desember. 

Frist for innlevering av søknad til Erasmus-teamet ved UiO er onsdag 8. januar. Søknad ferdigstilles og sendes sentralt: 1 søknad fra hele UiO som leveres Diku innen 5. februar 2020. 

Kriterier for deltagelse i søknaden fra UiO:

  • Samarbeidet må ha en klar forankring i strategier for internasjonalt samarbeid ved enheten (institutt eller fakultet).
  • Samarbeidet må ha en klar forankring i strategier for internasjonalt samarbeid hos partneruniversitet.
  • Bidraget må være av god kvalitet, og vise til tidligere samarbeid med partneruniversitet. I tilfeller hvor man ikke kan vise til tidligere samarbeid prioriteres søknader som viser konkret potensiale for et videre samarbeid innen Erasmus+-programmet eller Horisont 2020 i etterkant av innvilgede midler for global mobilitet.
  • Dersom flere fagmiljø ved UiO søker om samarbeid med ett og samme partnerland vil søknadene prioriteres ut i fra kvaliteten på innspillene knyttet til kriteriene ovenfor.

Nyttige dokumenter (på engelsk):

DIKUS nettsider om Erasmus+ mobilitetssamarbeid utenfor EU 

EU-kommisjonens håndbok med tips til søknadsskriving.

Evaluatorenes guide for vurdering av søknad (pdf)

 

Publisert 10. aug. 2018 10:57 - Sist endret 19. des. 2019 09:29