Ved større kriser

UiO er ikke en beredskapsorganisasjon og har ikke en 24/7 overvåkning av hendelser i utlandet. Vi har derfor ikke mulighet til å overvåke hendelser i alle områder av verden hvor UiO kan ha studenter. Når større kriser oppstår i områder hvor UiO kan ha studenter, er UiOs primære rolle å bistå med nødvendig informasjon til norske myndigheter og stå til disposisjon ved behov. Det er Utenrikstjenesten og andre norske myndigheter som har ansvaret for å forberede og gjennomføre krise- og evakueringstiltak, samt varsling til pårørende i Norge. Les mer på kriseinfo.no

Sentral kriseberedskap

  • Det settes sentral kriseberedskap ved UiO når en hendelse i utlandet ser ut til å direkte kunne berøre våre studenter eller er av et omfang som krever det.

  • Melding om at det settes sentral beredskap vil komme innen 24 timer i etterkant av en hendelse.

  • Sentral beredskapsledelse ledes av Universitetsdirektøren og direktør for Enhet for HMS og beredskap. Underlagt sentral beredskapsledelse finnes det en rekke ressursgrupper. Ressursgruppen som trekkes inn ved hendelser med studenter i utlandet er ressursgruppen fra Avdeling for studieadministrasjon (SADM) som ledes av avdelingsdirektør Hanna Ekeli.

  • Ressursgruppen er ansvarlig for å lokalisere studenter, samt utsending av informasjon til berørte studenter (e-post/SMS). 

  • Informasjon som sendes til studenter vil ha en epostadresse sentralt som avsenderadresse og som kontaktpunkt for henvendelser.

  • Kopi av informasjonen vil sendes til relevante fora (dekan- og direktørnettverket, studieledernettverket, internasjonaliseringsnettverket, info-ko).

  • I forbindelse med større hendelser i utlandet, sender UiO (SADM) lister over studenter til Utenriksdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Oppfølging i etterkant av en hendelse

  • I etterkant av en større hendelse, vil den sentrale beredskapsledelsen kontakte den administrative linjen for videre oppfølging av studentene.

  • En henvendelse om oppfølging vil sendes til studieleder på fakultetet + internasjonaliseringskoordinator på fakultetet. Disse har i oppgave å delegere og følge opp videre med ytterligere informasjon og eventuell tilrettelegging for retur til UiO.

  • Se også rutiner for tilrettelegging ved hjemkomst og oppfølging av SiO ved behov.

Publisert 10. des. 2018 10:10 - Sist endret 20. nov. 2019 10:44