Ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningen

Det skal være ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsformene. Dette kan skje på flere måter:

 1. En ekstern ordinær sensor utfører sensur etter gjeldende retningslinjer og skriver etterpå en kort rapport basert på emnet han/hen/hun har sensurert.
 2. En ekstern tilsynssensor fører tilsyn med eksamen og karaktersetting i vid forstand, ofte for et helt fagområde, men er ikke med på å sette karakterer, og kan dessuten brukes til en rekke andre oppgaver knyttet til kvalitetssikring av studietilbudet
 3. Eksterne sensorer er med i arbeidet med å utforme eksamensoppgaven og fastsette vurderingskriteriene (sensorveiledning) på et eller flere emner innen fagområdet. Denne evalueringsformen kan bare brukes i veksling med en annen type ekstern evaluering og ikke flere ganger på rad på samme emne.

Alle tre måter kan brukes av samme institutt samtidig alt etter hva man ønsker å fokusere på, så lenge alle emner er gjenstand for ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningen ikke sjeldnere enn hvert annet år. Emner som tilbys hvert annet år, kan evalueres hver annen gang de går.

Eksterne sensorer kan etter instituttets bestemmelse ta oppdrag for et bestemt semester, en bestemt eksamen eller for ett eller flere år.

Sensorer må tilfredsstille fakultetets alminnelige krav til eksterne sensorers tilknytning til UiO og til habilitet.

Tilsynssensorer skal ha ha bred undervisningserfaring og kompetanse på minst førsteamanuensis- eller førstelektornivå.

Ordinære sensorer skal ha oppnådd minst samme grad som den eksamenen han/hen/hun sensurerer, inngår i.

Innsending av sensorrapporter

Eksterne sensorer sender inn rapporter

 • enten elektronisk til postmottak@hf.uio.no
 • eller på papir til Det humanistiske fakultet, Boks 1079 Blindern, OSLO 0316

med slike saksnumre etter hvilket institutt som er mottaker:

 • IAKH: 2013/1753    
 • IFIKK: 2013/3884
 • IKOS: 2013/3885
 • ILN: 2013/3883
 • ILOS: 2013/3887
 • IMK: 2013/3888
 • IMV: 2013/3890
 • STK: 2009/5094

Publisering

Rapporter fra eksterne ordinære sensorer gjøres tilgjengelige fra emnesidene (jf. Veiledning for emnebeskrivelser på nett under Evaluering av emnet).

Tilsynssensorrapporter gjøres tilgjengelige fra programsiden (jf. Veiledninger for programnettsidene under Studiekvalitet).

Bruk

Rapporter fra tilsynssensorer og eksterne ordinære sensorer inngår i grunnlaget for studiekvalitetsarbeidet ved instituttet. Funnene inngår i lærernes arbeid med å forbedre utdanningskvaliteten og kan få nedslag bl.a. i periodiske emnerapporter og instituttets årlige rapport om studiekvalitet.

Emneansvarlige leser de rapporter som angår egne emner. Endringer i de aktuelle emnene kan tas opp i periodiske emnerapporter, i faggruppen/-avdelingen eller på annen måte.

Publisert 7. juli 2015 12:31 - Sist endret 11. feb. 2020 15:11