HFs retningslinjer for ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningen

1 Oppnevning

Eksterne kan engasjeres for et bestemt oppdrag (f.eks. som ordinær sensor for bestemte emner i et bestemt semester eller som tilsynssensor for et utvalg av forrige års besvarelser) eller for en lengre tidsperiode. Instituttet må gå god for at vedkommende tilfredsstiller kravene til habilitet, undervisningserfaring og kompetanse.

2 Oppgaver og timesatser

2.1 for eksterne ordinære sensorer som også evaluerer vurderingen og vurderingsordningen

2.1.1 for sensurering

For selve sensureringen brukes de vanlige timesatsene for de ulike typer eksamen (se 2.3.3 nedenfor).

Sensoren mottar 

 • det normale antallet besvarelser man gir til én sensor
 • emnebeskrivelsen
 • semestersidene med pensum og ev. detaljert timeplan
 • sensorveiledning (bør utarbeides for alle emner som benytter ekstern ordinær sensor)

Utover dokumentene ovenfor mottar sensoren ingen redegjørelse for angivelig særlige forhold ved emnet som krever bestemte hensyn. Hvis besvarelsene vurderes av to ordinære sensorer, bør disse ha kontakt for å sikre en ens oppfatning av hvordan eksamensoppgaven skal forstås, og av hva som trekker opp og ned i en besvarelse. Ved uenighet mellom dem gjelder de vanlige reglene i sensurrutinene. 

Ordningen med medsensor kommer til anvendelse på vanlig måte på de eksamensoppgaver den eksterne sensoren har mottatt. Emnelærer kan være medsensor. 

2.1.2 for rapporten

For å skrive en rapport der vurderingen og vurderingsordningen evalueres, gis 2-6 timer.

2.2 for eksterne som er med i arbeidet med å utforme eksamensoppgaven og fastsette vurderingskriteriene (sensorveiledning)

For å lage en eksamensoppgave gis 1-3 timer.

For å lage en sensorveiledning gis 2-3 timer.

Timesatsene er veiledende. Avhengig av emnets art, vurderingsformen, eksamensoppgavens innhold og den eksternes fortrolighet med pensum og emnet kan satsene fravikes.

2.3 for tilsynssensorer

Tilsynssensor honoreres av instituttet når rapport er innlevert. Honoraret fastsettes ut fra standardsatser for avtalte oppgaver i forhold til emner, emnegrupper og programmer. Nedenfor følger retningslinjer for arbeidsomfang og honorering.

2.3.1 Ved tiltredelse

Tilsynssensor skal i begynnelsen av funksjonsperioden sette seg inn i gjeldende forskrifter og retningslinjer for studier og kvalitetssikring på institusjons- og fakultetsnivå. For dette arbeidet gjelder en sats på 25 timer det første året av funksjonsperioden.

2.3.2 Løpende tilsyn med emner

Tilsynssensor skal ikke sjeldnere enn annethvert år

 • lese dokumentasjon med relevans for karakterresultatene slik som beskrivelser av emner, emnegrupper og programmer, pensumoversikter, sensorveiledninger og retningslinjer for karaktersetting
 • vurdere frafall og karakterresultater for emner
 • vurdere årsrapport fra institutt og ev. program

For dette arbeidet gjelder en sats på 0,5 time per emne og 3 timer per årsrapport

2.3.3 Periodisk evaluering av emner

I forbindelse med periodisk evaluering av emner skal tilsynssensor vurdere et utvalg aktuelle skriftlige studentprestasjoner. Instituttet i samråd med tilsynssensor bestemmer kriteriene for utvalget av besvarelser på en slik måte at intensjonene med tilsynssensorordningen ivaretas på en hensiktsmessig måte. Kriteriene kan derfor variere mellom fag, displiner, emner, nivåer, antall besvarelser og fra semester til semester.

Eksempler på utvalgskriterier er:

 • en oppgave vurdert til hver karakter A-D, samt alle oppgaver vurdert til E og F.
 • prøve på eksamenssvar som representerer de beste, gjennomsnittet og de svakeste
 • alle/et utvalg eksamenssvar hvor det har vært stor uenighet mellom sensorene
 • alle/et utvalg eksamenssvar som internt er vurdert til A eller F
 • alle grensetilfeller ved opptak til videre studier i faget
 • for emner med inntil 12 studenter som fremstiller seg til eksamen: alle besvarelser.
 • for emner med 13–30 studenter som fremstiller seg til eksamen: alle besvarelser som sensor har vurdert til A, E eller F, og dessuten to besvarelser hver som er vurdert til B, C og D.
 • for emner med fler enn 30 studenter som fremstiller seg til eksamen: et representativt utvalg av besvarelsene, for eksempel to besvarelser for hver karakter i skalaen.

For dette arbeidet anvendes samme satser som for intern sensor:

 • Prøveforelesning: 1,25 timer
 • Muntlig eksamen: 0,75 time
 • Skriftlig eksamensbesvarelse, maks 4 timer: 0,5 time
 • Semesteroppgave eller mappe: 1,5 time*
 • Hjemmeeksamen, maks. 3 dager: 0,75 time

* Semesteroppgave eller mappe brukes ved integrert vurdering. Selv om det innleverte arbeidet kan være relativt omfattende, vil læreren være kjent med innholdet fra veiledningen som er gitt gjennom semesteret. Ettersom tilsynssensor vil lese ukjente besvarelser, økes satsen med 0,5 time.

I tillegg skal tilsynssensor i et visst omfang kunne konsulteres om utforming av eksamensoppgaver. For dette arbeidet gjelder en sats på 1 time per emne.

2.3.4 Møter med institutt

Tilsynssensor kan møte instituttet for å drøfte og gi råd om vurdering av studentprestasjoner og andre forhold knyttet til kvaliteten av studietilbudene. For hvert møte honoreres det for 7,5 timer.

2.3.5 Utarbeiding av rapport

Resultatene av de forskjellige delene av tilsynsarbeidet skal presenteres i en rapport i henhold til en felles mal. For dette arbeidet gjelder en sats på 25 timer. Rapporten sendes til instituttet som foretar nødvendig distribusjon til fagmiljø, programleder og ev. fakultetet.

2.3.6 Andre oppgaver

Tilsynssensorer kan utføre andre oppgaver for instituttet knyttet til evaluering av studiekvaliteten i et videre perspektiv (f.eks. drøfting av vurderingsformer og vurderingsprosessen og andre strukturelle eller innholdsmessige sider ved studiene m.m.), delta i paneler for ekstern evaluering av studieprogram (jf. fakultetets prosedyre for periodisk programevaluering) m.m. Timetallet som tilsynssensor skal honoreres for, avtales i hvert enkelt tilfelle.

Publisert 7. juli 2015 12:31 - Sist endret 29. nov. 2017 15:08