Tilsynssensor på HF

Ved HF tilsettes tilsynssensorer for hvert fag, ev. for disipliner innenfor fag. Instituttene må påse at alle fag er under tilsyn av en tilsynssensor.

Tilsynssensor skal ha ha bred undervisningserfaring og kompetanse på minst førsteamanuensis- eller førstelektornivå, og må ikke være tilsatt ved Universitetet i Oslo eller brukes som bedømmersensor i faget.

Funksjonsperioden er fire år med anledning til forlengelse ordinært for én ny periode.

Tilsynssensors primære oppgave er å overvåke eksamen og karaktersetting i vid forstand. Ikke sjeldnere enn annethvert år mottar tilsynssensor relevant materiale, skriver en rapport og møter instituttet/fagmiljøet.

Tilsynssensor kan dessuten brukes til en rekke andre oppgaver knyttet til kvalitetssikring av studietilbudet.

Innsending av tilsynssensorrapport

Tilsynssensorene sender inn rapporter

  • enten elektronisk til postmottak@hf.uio.no
  • eller på papir til Det humanistiske fakultet, Boks 1079 Blindern, OSLO 0316

med slike saksnumre etter hvilket institutt som er mottaker:

  • IAKH: 2013/1753    
  • IFIKK: 2013/3884
  • IKOS: 2013/3885
  • ILN: 2013/3883
  • ILOS: 2013/3887
  • IMK: 2013/3888
  • IMV: 2013/3890
  • STK: 2009/5094
Publisert 15. mars 2012 14:02 - Sist endret 24. nov. 2017 12:13