Studiekvalitet ved Institutt for biovitenskap

Fakultetets retningslinjer for instituttleders oppgaver.

Programrådsleder

Fakultetets retningslinjer for programrådsleders oppgaver.

Kvalitetssikring av emner

Underveisevaluering:
Emnene underveisevalueres av studentene hver gang emnet går. Evalueringsformen er opp til emneansvarlig, men instituttet oppfordrer til evalueringsformer som gir rom for dialog og åpne tilbakemeldinger. Eksempler på evalueringsformer finnes i verktøykasse for studentevaluering. Studieadministrasjonen kan bistå ved behov.

Oppsummeringsmøte:
Når emnet er ferdig, skal det holdes et oppsummeringsmøte der alle som har vært involvert i undervisningen skal delta, også gruppelærere og teknisk personale.

Sluttrapport:
Etter oppsummeringsmøtet skriver emneansvarlig en sluttrapport. Rapporten trenger ikke være lang, og fokus skal være på informasjonsutveksling som hjelper oss i det videre kvalitetsarbeidet. Rapporten publiseres på emnesiden, men følsomme opplysninger og innhold av intern karakter fjernes om nødvendig.

Mal for innholdet i sluttrapporten

Sluttrapporten sendes utdanningsleder og derfra videre til studieadministrasjonen. Sluttrapporten skal være utdanningsleder i hende senest 15. januar for emner undervist i høstsemesteret, og senest 15. august for emner undervist i vårsemesteret. Studieadministrasjonen skal motta rapportene innen henholdsvis 20. januar og 20. august.

Studiekvalitetsmøte:
Utdanningsutvalget har i begynnelsen av hvert semester et studiekvalitetsmøte der man går gjennom sluttrapporter og karakterstatistikk for emnene fra foregående semester.

Verktøy til bruk i studiekvalitetsarbeidet

Studiebarometeret

Studiebarometeret er NOKUTs nettportal for studiekvalitet. Spørsmålene har god kvalitet og bredde og egner seg som et verktøy for å måle studiekvalitet.

 

Publisert 24. feb. 2011 13:12 - Sist endret 4. mars 2019 15:35