Kvalitetssikring av forskerutdanningen

Kvalitetssystemet for doktorgradsutdanningen er en del av Kvalitetssystemet ved UiO som skal bidra til å sikre og videreutvikle studiekvaliteten ved universitetet, og gjelder for studier både på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Systemet er delt inn i en sentral systembeskrivelse, hvor doktorgradsutdanningen er et eget kapittel, og som inneholder felles rammer for kvalitetsarbeidet. I tillegg har MN-fakultetet en egen beskrivelse som er spesielt for fakultetets doktorgradsprogram.

Både doktorgradskandidat og hovedveileder skal hvert år utarbeide uavhengige rapporter til grunnenheten/fakultetet, der det redegjøres for kandidatens utdanningsprogresjon. I etterkant av rapporteringen tilbys alle kandidater en samtale med grunnenhetens ledelse. Når grunnenheten har mottatt alle rapporter, sendes en oppsummering til fakultetet sammen med rapportene. Eventuelle vesentlige avvik fra en kandidats tidsplan og andre spesielle forhold skal spesifiseres i oppsummeringen. 

Publisert 31. jan. 2011 14:22 - Sist endret 12. okt. 2015 12:27