Oversikt over kvalitetssikringsopplegget for forskerutdanningen ved SV-fakultetet

Kvalitetssikringen av forskerutdanningen bygger på:

- gjeldende regelverk på flere nivå om forskerutdanningen,

- kvalitetstiltak i det faglige arbeidet i utdanningen,

- hensiktsmessige rutiner for hva som skjer og skal gjøres, og

- klarhet i hvem som har ansvaret for hva i forskerutdanningen.

I Forskrift for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo heter det i § 4:

"Universitetets Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved universitetet i Oslo" omfatter også doktorgradsutdanningen. Fakultetet skal kvalitetssikre doktorgradsutdanningen i tråd med dette systemet."

 

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet har på flere områder konkretisert UiOs generelle kvalitetssystem. SV-fakultetets kvalitetssystem for forskerutdanningen består per idag av:

 

"Ansvarskartet" gir en oversikt over hvem som har ansvaret for hva innen forskerutdanningen, tilsvarende den oversikt som er gitt i kvalitetssystemet for utdanningen ved fakultetet for øvrig.

 

Et sentralt element i en kvalitetssikring er å ha et system for "styringshjulet": Målsetting - iverksetting av tiltak - evaluering/analyse - tilbakemelding/nye mål. I dokumentet styringsårshjul for ph.d. er det i en første tabell gitt en enkel skisse av hvordan SV-fakultetet internt forsøker å lage et slikt årshjul for forskerutdanningen opp mot beslutningsinstansene på fakultet, og som en del av UiOs plan- og rapporteringsrutiner. Den andre tabellen er et administrativt årshjul som en påminnelse om de frister som gjelder for forskningskonsulenter m.fl. på instituttene og fakultetet, og som dels vil være være forutsetninger for å få styringsårshjulet til å fungere.

Programplanen for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap gir presiseringer av UiO-forskriften, og  utgjør en felles ramme om studieplanene for utdanningsdelen for de syv studieretningene innen fakultetets ph.d.-program.

 

Websidene "Administrasjon av forskerutdanningen" beskriver administrative rutiner for forskerutdanningen ved fakultetet.Sidene fungerer som internt oppslagsverk med en rekke maldokumenter. Sidene har blant annet til hensikt å lette og sikre arbeidet for nykommere i stillingen som forskningskonsulenter med ansvar for forskerutdanningen ved fakultetet, og å samkjøre rutiner på tvers av enhetene.

Publisert 27. nov. 2012 16:10 - Sist endret 7. mai 2019 11:04