Analyse og tolkning av resultater

God studentevaluering kjennetegnes av mer enn strenge metodiske krav til datainnsamlingen. Like viktig er det å sette av tid til analyser og oppfølging.

Forberedelse

For å lette analysearbeidet kan det være lurt å på forhånd tenke gjennom hvilke forhold du tror fungerer bra eller mindre bra. Har du noen hypoteser om dette på forhånd, så skriv dem gjerne ned. Slike kategorier kan lette analysearbeidet fordi det gir deg et sted å begynne. Pass likevel på å være åpen for andre typer tilbakemeldinger enn de du selv har forutsett! Konsentrer analysene omkring de forhold som mange studenter nevner og se bort fra useriøse svar.

Kontekst

Studentevalueringer produserer informasjon som vil være gjenstand for tolkning. Slike tolkninger kan være vanskelige, og krever ofte en forståelse av omkringliggende faktorer som kan ha påvirket studentenes tilbakemeldinger. Har det vært spesielle omstendigheter i løpet av perioden det spørres om som kan forklare studentenes svar (sykdom i lærerstab, nyansettelser, reformer, ombygginger, endringer i rutiner, etc.)?

Sannheten?

Resultatene forteller ikke nødvendigvis hvordan noe er, men snarere hvordan noe oppleves fra studentens perspektiv. At eksempelvis et emne får svært dårlige tilbakemeldinger trenger ikke bety at undervisningen her er dårlig. Det kan finnes andre forklaringer på denne typen tilbakemeldinger som for eksempel at tema for emnet er vanskelig eller at det over tid vil vise seg at svært få studenter er engasjert i den aktuelle tematikken. Man bør derfor være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner. Det er viktig å huske på at det finnes andre viktige kilder til informasjon om utdanningskvaliteten, som for eksempel lærernes opplevelser, som kan bidra til å nyansere studentenes tilbakemeldinger.

De forhold ved studiesituasjonen studentene ikke nevner eller kommenterer ofte er aspekter de opplever som positive. Husk at studentevaluering har to hensikter:

  • å finne indikatorer på kvalitetssvikt
  • å beskrive god praksis

Det å beskrive og vedlikeholde forhold ved utdanningstilbudet som fungerer godt er vel så viktig som å finne og rette opp forhold som ikke fungerer.

 

Publisert 26. mars 2012 15:39