Metode

Sist endret 26. mars 2012 15:39 av Terje Lynnebakken

Bruk av 5-minutterslapper er en enkel måte å skaffe seg informasjon om studentenes synspunkter på. Studentene skriver ned sine kommentarer på lapper som deretter samles inn og bearbeides. Dette er en metode som gir studentene mulighet til å fritt formulere både positive og negative kommentarer til deres studiesituasjon.

Sist endret 26. mars 2012 15:39 av Terje Lynnebakken

Studentevaluering kan effektivt organiseres ved å sende spørsmål per e-post til studentene. Her gis de muligheten til å svare individuelt og de kan formulere svarene når det passer dem best. Det er viktig å huske på at bruk av e-postspørsmål krever at du setter av nok tid til sammenstilling og analyse av studentenes svar, og at dette vil være mer tidkrevende jo større studentgruppe det er snakk om.

Sist endret 26. mars 2012 15:39 av Terje Lynnebakken

Alle studentene på et emne eller program trenger ikke uttale seg for å gi et inntrykk av studentenes synspunkter og erfaringer. I en del tilfeller vil det være hensiktmessig å gjøre et utvalg blant studentene. Disse kan representere studentmassen på ulike måter, enten som tillitsvalgte studenter med spesielt ansvar for å videreformidle studentenes erfaringer eller som mer tilfeldig utvalgte til for eksempel en referansegruppe/fokusgruppe. Denne fremgangsmåten kan tilpasses studentgrupper med svært ulik størrelse. Man kan for eksempel justere antall studentrepresentanter og definere gruppens oppgaver og ansvar etter behov.

Sist endret 26. mars 2012 15:39 av Terje Lynnebakken

Ved bruk av intervjuer gir man den enkelte student tid til å selv sette ord på sine erfaringer med et emne eller et studieprogram. Slike samtaler gir ofte rike og nyanserte beskrivelser som er vanskeligere tilgjengelig gjennom andre metoder. Fremgangsmåten vil kunne være godt egnet både alene og i tilfeller der man allerede har fått tilbakemeldinger om noe man ønsker en dypere forståelse av.

Sist endret 12. okt. 2015 10:18 av root@localhost

Bruk av logg er et egnet verktøy for informasjonsinnhenting som åpner for en direkte og anonym tilbakemelding. Gjennom bruk av logg i studentevaluering kan læreren få en løpende kommentar til både faglige og metodiske aspekter ved undervisningen, som kan danne et grunnlag for å gjøre nødvendige justeringer underveis.

Sist endret 12. okt. 2015 10:18 av root@localhost

Når man samler inn studenters tilbakemeldinger om deres studiesituasjon, trenger man ikke alltid å oppsøke studentene direkte med forespørsler. I en del tilfeller vil det være tilstrekkelig å gi studentene mulighet til selv å ta initiativ. En fordel ved denne metoden er at studentene ikke er bundet av forhåndsdefinerte kategorier, men gis muligheten til selv å komme med tilbakemelding på forhold de opplever som særlig viktige. I tillegg kan tilbakemeldingene gis idet noe oppleves som bra eller dårlig fordi studentene slipper å vente på å bli spurt.

Sist endret 26. mars 2012 15:39 av Terje Lynnebakken

Runder innebærer at det settes av tid i undervisningen til at samtlige studenter i tur og orden gir tilbakemelding på sentrale aspekter ved studiene. Bruk av runder kan bidra til å få frem mange ulike perspektiver i studentgruppen. Denne formen for muntlig studentevaluering er ment å være uformell og enkel å gjennomføre. Derfor egner den seg også best i mindre studentgrupper der man har en uformell tone.

Sist endret 26. mars 2012 15:39 av Terje Lynnebakken

Et samrådningsmøte er ment å være et åpent forum hvor studenter, lærere og andre ansatte gis muligheten til å uttale seg om og drøfte ulike sider ved et emne eller et studieprogram. En av fordelene ved bruk av samrådningsmøter er nettopp at både lærere og representanter fra administrasjonen kan få direkte tilbakemelding fra studentene. På samme tid er det et pluss at de fremmøtte kan inngå i dialog med hverandre. Man kan for eksempel oppklare evt. misforståelser og velge å kommentere studentenes tilbakemeldinger på møtet.

Sist endret 6. juni 2016 09:11 av Terje Lynnebakken