E-postspørsmål

Studentevaluering kan effektivt organiseres ved å sende spørsmål per e-post til studentene. Her gis de muligheten til å svare individuelt og de kan formulere svarene når det passer dem best. Det er viktig å huske på at bruk av e-postspørsmål krever at du setter av nok tid til sammenstilling og analyse av studentenes svar, og at dette vil være mer tidkrevende jo større studentgruppe det er snakk om.

Gjennom bruk av e-postspørsmål har man muligheten til å nå enkeltstudenter. Derfor vil metoden være egnet for grupper av studenter der det ikke er like aktuelt å benytte direkte dialog i form av et felles møte (for eksempel i grupper der det er vanskelig å få flere enn et par studenter i tale). E-postspørsmål kan også tas i bruk som supplement til muntlige former for studentevaluering. Det kan for eksempel tenkes at man etter et evalueringsmøte med studentene sitter igjen med uavklarte spørsmål man ønsker å stille.

Råd til praktisk gjennomføring

  • Legg evalueringen til et tidspunkt der studentene har rukket å gjøre seg erfaringer. Dersom du gjennomfører underveisevaluering av et emne bør det samtidig være nok tid igjen av semesteret til å følge opp resultatene slik at studentene opplever resultater av evalueringen.
  • Hvis du vil unngå å motta tilbakemeldingene direkte til din personlige e-post, kan du evt. opprette en egen e-postadresse som spørsmålene sendes fra (ta kontakt med din lokale IT-ansvarlige for hjelp til dette).
  • Lag en liste med studentenes e-postadresser. Det er mulig å hente ut en oversikt over de registrerte studentenes e-postadresser fra Felles Studentsystem (FS) - ta kontakt med lokal studieadministrasjon for hjelp til dette.
  • Annonser evalueringen på forhånd slik at studentene får mulighet til å forberede seg. Selv om studentene har frihet til selv å velge når de vil svare på e-postspørsmålene anbefaler vi å informere studentene på forhånd (for eksempel ved å gi beskjed i undervisningen). Mange studenter leser relativt raskt gjennom e-post med ukjent adressant og en del studenter vil trolig også slette dem. Et forvarsel om at en studentevaluering skal finne sted kan derfor bidra til større gjenkjennelseseffekt.
  • Det anbefales å formulere 3-5 åpne spørsmål innenfor de temaene man ønsker å belyse. Prøv å lag spørsmål som krever at studentene skriftliggjør sine erfaringer (se eksempler under).
  • Dersom man vil ha tilbakemelding på hva som fungerer godt, bør man oppfordre studentene til å komme med konkrete tilbakemeldinger om hva de anbefaler at beholdes ved undervisningen.
  • Gjør studentene oppmerksomme på å bruke reply-funksjonen (ikke reply to all) når de returnerer sine svar.
  • Det vil ofte være nødvendig å sende ut en påminnelse. Unngå å gjøre dette mer enn én gang, da gjentatte purringer vil kunne skape irritasjon blant studentene. Som et resultat av dette vil en del studenter kunne sende inn svar kun for å slippe å bli mast på. Slike svar inneholder ofte lite informative tilbakemeldinger og kan dessuten gi et feilaktig inntrykk av studentenes synspunkter.
  • Det bør settes en tidsfrist for når svarene må være inne.

Dersom emnet du evaluerer får nokså negative tilbakemeldinger bør du vurdere om det skal gjennomføres en eller flere runder med denne typen tilbakemelding i løpet av emneperioden. Dette må naturligvis ses i forhold til hvor mange semestre emnet strekker seg over.

Eksempel: underveisevaluering av emne

a) Kommenter hvordan du vurderer din egen innsats i undervisningen til nå. Begrunn svaret ditt.

b) Er det noe ved undervisningen du opplever som spesielt lærerikt? I så fall hva?

c) Er det noe ved undervisningen du opplever som vanskelig? I så fall hva?

d) Er det noen temaer i studielitteraturen du kunne tenke deg å få nærmere belyst i undervisningen?

 

Publisert 26. mars 2012 15:39