Evalueringsmøte med utvalg av studenter

Alle studentene på et emne eller program trenger ikke uttale seg for å gi et inntrykk av studentenes synspunkter og erfaringer. I en del tilfeller vil det være hensiktmessig å gjøre et utvalg blant studentene. Disse kan representere studentmassen på ulike måter, enten som tillitsvalgte studenter med spesielt ansvar for å videreformidle studentenes erfaringer eller som mer tilfeldig utvalgte til for eksempel en referansegruppe/fokusgruppe. Denne fremgangsmåten kan tilpasses studentgrupper med svært ulik størrelse. Man kan for eksempel justere antall studentrepresentanter og definere gruppens oppgaver og ansvar etter behov.

Råd til praktisk gjennomføring

 • Vurder hvor mange studenter du ønsker å plukke ut som spesielle kontaktpersoner. Antallet bør ses i forhold til variabler som hvor stor studentgruppe du har med å gjøre, hvordan undervisningen er organisert og intensjonen med evalueringen. Likevel kan man anslå en nedre smertegrense på to studenter og et tak på ca. ti. En tommelfingerregel innenfor dette er ca. én studentrepresentant pr. tjuende registrerte student.
 • Du bør også ta stilling til hvilke ansvarsområder du ser for deg at de utvalgte studentene skal ha. Det er viktig at samtlige studentene får god informasjon om hva det forventes av dem, hva som forventes av de tillitsvalgte eller av referansegruppen og hvilken hensikt evalueringen skal ha.
 • Utvalget bør gjøres ved semesterstart.
 • Det finnes ulike måter å gjøre utvalget på, for eksempel
  • be studentene selv om å nominere studenter til å være tillitsvalgte eller medlemmer i referansegruppen
  • basere seg på frivillige
  • plukke ut tilfeldige studenter med utgangspunkt i navne- eller nummerlisten over de oppmeldte studentene
  • gjøre et mer bevisst utvalg ved å kombinere ulike variabler som kjønn, heltids-/deltidsstudenter, alder, etc.
 • På grunn av muligheten for frafall kan det være en god idé å plukke ut noen ekstra representanter. Det kan også tenkes at noen av de studentene som velges ut av ulike grunner ikke ønsker å delta på denne måten. Husk at representativitet i streng metodisk forstand i praksis vil være sekundært i forhold til det å få tak i studenter som ønsker å stille opp.
 • I begynnelsen av semesteret eller perioden bør det lages en møteplan som gjøres tilgjengelig for samtlige studenter på det aktuelle emnet eller programmet (via kanaler som for eksempel Classfronter, emnets semesterside eller programmets hjemmeide, e-post, oppslagstavler, muntlig beskjed etc.). Vurder, ut ifra hva slags evaluering du skal gjennomføre, hvor ofte og når møtene skal finne sted og hvorvidt det skal delta flere ansatte utover emne- eller programansvarlig.
 • Tidlig i semesteret, når utvalget er gjort, bør man drøfte med gruppen hvordan evalueringsarbeidet skal organiseres og hvilke tematiske områder det skal omfatte. Det vil være viktig for studentrepresentantene å vite hvorvidt det forventes at de skal være aktive i å samle inn andre studenters erfaringer eller om det er opp til de øvrige studentene å formidle disse til representantene.
 • Dersom du velger førstnevnte tilnærming kan du for eksempel foreslå at de utvalgte studentene tar på seg rollen som "reporter" og utruste dem med båndopptager eller kamera. Står du overfor en stor studentgruppe kan det være tilstrekkelig å la utvalget gi tilbakemelding kun på vegne av seg selv og gå ut i fra at dette er dekkende nok for å få et inntrykk av hvordan studentene opplever emnet eller programmet.
 • I møtene bør hovedvekten ligge på å gi studentrepresentantene tid og rom til å formidle egne og andres erfaringer (både positive og negative). Unngå å gå i forsvar på de negative tilbakemeldingene, men noter alle tilbakemeldinger og forslag til endringer som kommer frem på møtet.
 • Sørg for at det skrives et godt møtereferat som gjengir både studentrepresentantenes tilbakemeldinger og lærernes og evt. de øvrige ansattes svar og kommentarer. Dersom noen av endringsforslagene ikke er tråd med emnets eller programmets intensjoner eller av andre grunner ikke kan gjennomføres, bør det gis en begrunnelse. Referatet bør gjøres tilgjengelig for den aktuelle studentmassen så raskt som mulig.
 • Dersom du skal evaluere et program eller et emne som strekker seg over flere semestre kan det være en idé å bytte gruppe underveis. Dette vil gi den ansvarlige muligheten til å komme i direkte kontakt med flere studenter samtidig som studentene får byttet på å inneha vervet som studentrepresentant. Sørg likevel for at utskiftingen ikke går utover kontinuiteten i arbeidet. Det anbefales at gruppen treffes minimum 3-4 ganger før det etableres en ny gruppe.
Publisert 26. mars 2012 15:39