Intervjuer

Ved bruk av intervjuer gir man den enkelte student tid til å selv sette ord på sine erfaringer med et emne eller et studieprogram. Slike samtaler gir ofte rike og nyanserte beskrivelser som er vanskeligere tilgjengelig gjennom andre metoder. Fremgangsmåten vil kunne være godt egnet både alene og i tilfeller der man allerede har fått tilbakemeldinger om noe man ønsker en dypere forståelse av.

Intervju er en metode som gir studentene muligheten til å begrunne hvorfor de er misfornøyde eller fornøyde med ulike aspekter ved studiene. Gjennom disse forklaringene vil man også kunne få frem hva studentene selv anser som mer eller mindre viktig.

Råd til praktisk gjennomføring

 • For ikke å sitte igjen med uhåndterlige mengder data, bør antall intervjuer ikke være for høyt. Hvor mange du velger ut må ses i forhold til det totale antallet studenter du står overfor.
 • Vurder på forhånd hvem du ønsker tilbakemeldinger fra (eksempel kjønn, deltid/heltid, studenter som har/ikke har deltatt på undervisning osv.). Dersom man kombinerer intervjuer med andre metoder (for eksempel spørreskjema), vil utvelgelse av intervjupersoner kunne gjøres på bakgrunn av eksisterende resultater.
 • Lag en spørsmålsguide. Før du setter i gang med å lage spørsmålene bør du tenke nøye gjennom hva du søker tilbakemelding på, hvordan du planlegger å bruke informasjonen og hva du forventer av tilbakemeldingen.
 • Intervjuene bør ikke vare i mer en én time. Juster derfor antall spørsmål i forhold til hvor lang tid du tror intervjuet vil ta.
 • Formuler spørsmålene på en måte som inviterer studentene til å fortelle, utdype og begrunne sine svar. Det kan også være en god ide å lage mulige oppfølgingsspørsmål (se eksempel under).
 • Unngå å ta med spørsmål som du ikke har andre intensjoner med enn at det "hadde vært kjekt å vite". Spør bare om forhold som gir informasjon du har en intensjon med.
 • Det anbefales å få noen til å lese gjennom spørsmålene og komme med tilbakemelding før du gjennomfører intervjuene.
 • Sørg for at intervjuene gjennomføres på et sted som er trivelig og egnet (dvs. uten forstyrrende elementer).
 • Før du begynner på spørsmålene bør du sørge for at studenten er informert om hvorfor vedkommende er her, hva intervjuet skal handle om og hvilken sammenheng intervjuene skal inngå i.
 • Vær tålmodig under intervjuet. Gi studentene tid til å tenke og til å prøve og feile i sine forklaringer.
 • Vurder om du vil ta opp intervjuet på bånd eller basere deg på egne notater som du tar underveis. Begge tilnærminger har både fordeler og ulemper ved seg. Dersom du tar opp samtalen på bånd bør du få godkjennelse fra studentene om dette, og du bør være klar over at transkribering er tidkrevende. Velger du å ta notater vil du kunne spare tid, men du bør også være oppmerksom på at dette kan virke forstyrrende for den som blir intervjuet.
 • Umiddelbart etter intervjuet kan det være en ide å notere ned dine førsteinntrykk av samtalen. Disse kan hjelpe deg senere idet du går nærmere inn i analysen av intervjuet.

Eksempel

Forrige semester fikk vi en del kritiske kommentarer fra studentene om at de savnet undervisning i flere temaer representert i studielitteraturen. Vi har i dette semesteret forsøkt å etterkomme ønsket ved å dekke noen av temaene gjennom seminargruppene.

 • Synes du tilbudet som har blitt gitt dette semesteret har vært bra? Har du savnet noe?
 • Er det noen av seminargruppene eller forelesningsrekkene du liker spesielt godt? (I så fall hva er det ved den undervisningen du liker?) Er det noe av undervisningstilbudet du ikke har deltatt på? (Evt. Hvorfor ikke?)
 • Hva synes du om din egen studieinnsats dette semesteret? Kan du fortelle litt om hvordan du jobber med studiene?

 

Publisert 26. mars 2012 15:39