Logg

Bruk av logg er et egnet verktøy for informasjonsinnhenting som åpner for en direkte og anonym tilbakemelding. Gjennom bruk av logg i studentevaluering kan læreren få en løpende kommentar til både faglige og metodiske aspekter ved undervisningen, som kan danne et grunnlag for å gjøre nødvendige justeringer underveis.

Loggskriving brukes ofte i sammenheng med det som kalles "prosessorientert skriving" og gir emne- eller programansvarlig muligheten til å følge enkeltstudenters synspunkter og utvikling på en mer direkte måte sammenlignet med tilbakemeldinger formidlet via andre kanaler. Loggskriving kan administreres både via et Learning Management System (for eksempel Fronter) eller i studenters individuelle manuelle logger.

Noen generelle råd for bruk av logg

Konkrete spørsmål

Ofte kan det være til hjelp å styre studentenes oppmerksomhet ved å spørre hva de syntes om utvalgte aspekter ved undervisningen/emnet/programmet:

  • Synes du underviser har virket forberedt?
  • Har underviser vært klar i presentasjonen av fagstoff?
  • Har oppgavene som har blitt gitt vært illustrerende?
  • Hvordan har din egen forberedelse til, og innsats underveis i undervisningen vært?
  • Er det noe du særlig har festet seg ved fra denne undervisningen?
  • Er det noe i undervisningen du synes var vanskelig?
  • Er det spørsmål du prøvde å finne svar på?

Nett eller papir?

Dersom loggene skrives på papir, kan den ansvarlige samle inn og gjennomgå alle (dersom gruppen er liten) eller et utvalg loggbøker etter hver undervisningssekvens. Nettbaserte logger er imidlertidig ofte enklere å administrere. Da kan Questback eller Nettskjema være til god hjelp. I disse programmene har man relativ stor frihet til å utforme et skjema som kan danne utgangspunktet for loggen.

Les mer:

 

Publisert 26. mars 2012 15:39 - Sist endret 12. okt. 2015 10:18