Postkasse

Når man samler inn studenters tilbakemeldinger om deres studiesituasjon, trenger man ikke alltid å oppsøke studentene direkte med forespørsler. I en del tilfeller vil det være tilstrekkelig å gi studentene mulighet til selv å ta initiativ. En fordel ved denne metoden er at studentene ikke er bundet av forhåndsdefinerte kategorier, men gis muligheten til selv å komme med tilbakemelding på forhold de opplever som særlig viktige. I tillegg kan tilbakemeldingene gis idet noe oppleves som bra eller dårlig fordi studentene slipper å vente på å bli spurt.

Bruk av postkasse for tilbakemeldinger overlater mye av ansvaret til den enkelte student for selv å ta initiativ. Man bør derfor være forberedt på at denne metoden ikke vil fungere like godt i alle studentgrupper. Metoden har dessuten den svakheten ved seg at postkassen kan kun bli brukt av et lite utvalg studenter som kan gi mer eller mindre representative tilbakemeldinger. Man kan veie opp for denne ulempen ved å supplere postkassen med andre evalueringsmetoder, for eksempel et samrådningsmøte hvor de postede tilbakemeldingene drøftes.

Råd til praktisk gjennomføring

  • Bruk av postkasse som informasjonsinnhentingsmetode kan organiseres både elektronisk og på tradisjonell måte med en eske eller vanlig postkasse.
  • Elektronisk postkasse har først og fremst den fordelen ved seg at det for studentene er raskt og enkelt å gi tilbakemelding, noe som igjen kan gjøre at postkassen brukes mer aktivt. Det at tilbakemeldingene kommer inn digitalt vil også lette arbeidet med å bearbeide dem.
  • Opprett en e-postadresse (for eksempel tilbakemelding@filosofi.hf.uio.no), eller sett opp en postkasse på et sted som er lett tilgjengelig for studentene.
  • Ta studentene med på råd om hvordan postkassen skal fungere; hvilke temaer som skal gis tilbakemelding på, hvor ofte de bør gi tilbakemelding, hvordan tilbakemeldingene skal sammenfattes og drøftes med studentene osv. Det viktigste er at alle partene enes om et sett av spilleregler for hvilken funksjon postkassen skal ha.
  • Sørg for å informere studentene om hvordan man gir tilbakemelding og hvem som har tilgang til å lese de meldingene som kommer inn. Sørg for at studentene er informert om og forstår hvordan tilbakemeldingene skal bearbeides og at meldingene er konfidensielle.
  • Etter at man har kommet til enighet om et sett av regler kan disse for eksempel legges ut på emnets semesterside med lenke til e-postkassen.
  • Vurder om, og evt. hvor ofte, du vil sende ut en påminnelse til studentene via e-post om postkassens eksistens og funksjon. Legg gjerne ved lenke til e-postadressen.
  • Dersom man vil ha tilbakemelding på hva som fungerer godt, bør man oppfordre studentene til å komme med konkrete tilbakemeldinger om hva de anbefaler at beholdes ved undervisningen.
  • Unngå å svare på tilbakemeldinger direkte til én student. Oppsummer heller de tilbakemeldingene som har kommet inn i et notat som gjøres tilgjengelige for alle studentene. Her bør man også kommentere eventuelle endringer man planlegger å gjøre samt forklare for studentene hvilke forslag til endringer som ikke er tråd med emnets intensjoner eller av andre grunner ikke kan gjennomføres.

Det er også mulig å gjennomføre denne typen tilbakemelding ved hjelp av nettbaserte verktøy som Nettskjema. Disse verktøyene brukes som oftest i forbindelse med utforming av elektroniske spørreskjemaer, men henvendelsen kan også utformes med kun ett spørsmål med et åpent svarfelt. I svarfeltet kan studentene skrive sine tilbakemeldinger og "skjemaet" vil fungere som en elektronisk postkasse. Velger du Questback kan du selv velge om studentene skal svare anonymt eller ikke. Når du har laget skjemaet legger du ut en lenke på emnets semesterside slik at studentene kan klikke seg inn og gi sine tilbakemeldinger.

 

Publisert 26. mars 2012 15:39 - Sist endret 12. okt. 2015 10:18