Runder

Runder innebærer at det settes av tid i undervisningen til at samtlige studenter i tur og orden gir tilbakemelding på sentrale aspekter ved studiene. Bruk av runder kan bidra til å få frem mange ulike perspektiver i studentgruppen. Denne formen for muntlig studentevaluering er ment å være uformell og enkel å gjennomføre. Derfor egner den seg også best i mindre studentgrupper der man har en uformell tone.

Råd til praktisk gjennomføring

 • Inkluder studentene i planleggingen av evalueringen (i begynnelsen av semesteret).
 • Legg evalueringen til et tidspunkt der studentene har rukket å gjøre seg erfaringer. Samtidig bør det være nok tid igjen av semesteret til å følge opp resultatene slik at studentene opplever resultater av evalueringen.
 • Velg å gjennomføre evalueringen i tilknytning til en undervisningssekvens der du forventer godt oppmøte. Unngå runder i slutten av eller rett etter en undervisningssekvens. På disse tidspunktene vil mange studenter kunne være lite opplagte etter undervisningen. Dessuten er det sannsynlig at tilbakemeldingene som kommer frem i hovedsak vil speile den undervisningen de nettopp har deltatt på.
 • Annonser evalueringen på forhånd slik at studentene får mulighet til å tenke gjennom sine synspunkter.
 • Forsøk å skriftliggjøre for deg selv hva du ønsker tilbakemelding på. Dette vil kunne gjøre bearbeidingen av tilbakemeldingene enklere.
 • Tenk gjennom noen konkrete spørsmål til studentene som kan fungere som inngangsport til deres tilbakemeldinger. Husk at svært generelle spørsmål ofte gir lite konkrete tilbakemeldinger. Gi eventuelt studentene tilgang til disse spørsmålene på forhånd (se eksempler under).
 • Det bør være tillat å melde pass om man ikke vil gi noen kommentar.
 • Det bør være tillat å gjenta det noen allerede har sagt.
 • Deltakerne bør lytte til de andres bidrag uten å kommentere dem.
 • Det kan, i de tilfellene noe fremstår som uklart, være greit å stille noen oppklarende spørsmål.
 • Oppsummer tilbakemeldingene som har kommet inn og gjøre sammendraget tilgjengelig for alle studentene. Her bør man også kommentere eventuelle endringer man planlegger å gjøre samt forklare for studentene hvilke forslag til endringer som ikke er tråd med emnets intensjoner eller av andre grunner ikke kan gjennomføres.

Eksempel 1: underveisevaluering av emne

I undervisningen neste onsdag vil én time settes av til evaluering av emnet ___ så langt. Under møtet vil alle gis anledning til å komme med tilbakemelding. For å strukturere tilbakemeldingene vil vi gjerne at du på forhånd tenker gjennom følgende:

 • Hvordan opplever du at du har blitt mottatt på emnet?
 • Kan du si noe om kvaliteten på og tilgjengeligheten på informasjon om emnet så langt?
 • Hva ved undervisningen har fungert bra til nå?
 • Hva ved undervisningen har ikke fungert godt nok til nå?

Eksempel 2: periodisk evaluering av emne

For at vi skal kunne tilby kommende studentene et best mulig emne, ønsker vi tilbakemelding fra dere på en del punkter. I forbindelse med evalueringsrunden neste fredag vil vi gjerne at alle studenter møter forberedt. Dette innebærer at dere har tenkt gjennom (og gjerne diskutert med hverandre) hvilke synspunkter dere har på:

 • studiestart
 • administrasjon og organisering av emnet
 • gjennomføringen av og faginnholdet i undervisningen
 • trivsel

 

Publisert 26. mars 2012 15:39