Samrådningsmøter

Et samrådningsmøte er ment å være et åpent forum hvor studenter, lærere og andre ansatte gis muligheten til å uttale seg om og drøfte ulike sider ved et emne eller et studieprogram. En av fordelene ved bruk av samrådningsmøter er nettopp at både lærere og representanter fra administrasjonen kan få direkte tilbakemelding fra studentene. På samme tid er det et pluss at de fremmøtte kan inngå i dialog med hverandre. Man kan for eksempel oppklare evt. misforståelser og velge å kommentere studentenes tilbakemeldinger på møtet.

Det anbefales å vurdere mulighetene for å samarbeide om å organisere møter som involverer flere typer evaluering samtidig. På denne måten vil man kunne unngå unødvendig evalueringsslitasje både blant studenter og ansatte.

 

I tillegg er det rimelig å forvente at studenter flest primært forholder seg til sin totale studiesituasjon (ikke isolerte emner). Det kan derfor tenkes at det å arrangere et felles samrådningsmøte som fokuserer på den totale aktiviteten for et semester, vil kunne oppleves som mer meningsfylt for studentene.

Råd til praktisk gjennomføring

 • I begynnelsen av semesteret eller perioden bør det lages en møteplan som gjøres tilgjengelig for alle involverte parter og inviterte (via kanaler som for eksempel Classfronter, emnets semesterside eller programmets hjemmeide, e-post, oppslagstavler, muntlig beskjed etc.). Vurder, ut ifra hva slags evaluering du skal gjennomføre, hvor ofte og når møtene skal finne sted. Det kan også tenkes det at det bare er nødvendig med ett møte.
 • Det er viktig å ha klar og enkel struktur for gangen i møtet. Derfor bør man kunngjøre dagsorden i god til før møtet finner sted. Dette gir også studentene muligheten til å forberede seg (se eksempler under).
 • Ta også stilling til hvordan møtet skal ledes og sammenfattes (om en eller flere tar notater og/eller om møtet skal tas opp på bånd el.l.).
 • Alle tilbakemeldinger og forslag til endringer som kommer frem på møtet bør tas seriøst og noteres. I de tilfeller der lærere og/eller andre ansatte har muligheten til å svare på studentenes spørsmål eller kommentere deres utsagn underveis, kan man gjøre det fortløpende. Imidlertid vil det i en del tilfeller være tilstrekkelig å kun notere tilbakemeldingene og forslagene slik at disse kan drøftes og utredes nærmere i andre fora.
 • Dersom du gjennomfører en underveisevaluering av et emne, bør du i etterkant av møtet oppsummere tilbakemeldingene som har kommet inn i et notat som gjøres tilgjengelig for studentene. Her bør man også kommentere eventuelle endringer man planlegger å gjøre samt forklare for studentene hvilke forslag til endringer som ikke er i tråd med emnets intensjoner eller av andre grunner ikke kan gjennomføres.

Under gis tre eksempler på ulik dagsorden etter hva slags evaluering som skal gjennomføres. Det første eksemplet er myntet på underveisevaluering av et emne, mens eksempel 2 tar utgangspunkt i kravene til periodisk evaluering av emne. Eksempel nummer 3 viser et "kombinasjonsdesign" der man kombinerer periodisk evaluering av emner med årlig evaluering av et studieprogram.

Eksempel 1: underveisevaluering av emne

Tirsdag __/__ kl ___arrangeres et samrådningsmøte for studenter og ansatte (faglige og administrative). Her vil studenter få muligheten til å komme med vurderinger og erfaringer med emnet/emnene så langt. Under møtet vil gi alle gis anledning til å komme med tilbakemelding. Følgende punkter vil tas opp til vurdering:

 • Har du fått den hjelp og støtte du har hatt behov for i startfasen av emnet?
 • hvordan har det fungert å skulle skaffe seg informasjon om emnet? Vurder både hvor tilgjengelig og hvor god informasjonen om emnet har vært.
 • Hva ved undervisningen fungert bra til nå?
 • Hva ved undervisningen mener du kunne fungert bedre?  

Eksempel 2: periodisk evaluering av emne

Emnet ____ har nå vært gjennomført for første gang. For at vi skal kunne tilby et best mulig emne for neste studentkull ønsker vi å få tilbakemelding fra dere. Onsdag __/__kl 14.15 - 15.00 inviteres derfor både studenter, lærer og øvrige ansatte til samrådningsmøte for evaluering av emnet.

Målet med møtet er å innhente informasjon om hva som har fungert godt, og hva som kunne vært gjort annerledes, evt. bedre. Følgende temaer er satt på dagsorden:

 • studiestart
 • administrasjon og organisering av emnet
 • pedagogiske og faglige aspekter ved undervisningen
 • trivsel

Eksempel 3: kombinasjon av periodiske evalueringer av emner og årlig evaluering av program

For at vi skal kunne tilby et stadig mer interessant og lærerikt studium ønsker vi, med tanke på nye studenter, å få tilbakemelding fra dere om hvilke erfaringer dere har gjort dere dette studieåret. Tirsdag __/__ kl ___ inviteres derfor studenter, faglige og administrativt ansatte til samrådningsmøte for evaluering av studietilbudet.

På møtet vil følgende sider ved de ulike emnene tas opp:

 • aspekter ved studiestart
 • administrasjon og organisering
 • pedagogiske og faglige synspunkter på undervisningen
 • trivsel

Kaffe og te vil bli servert!

 

Publisert 26. mars 2012 15:39