Muntlig eller skriftlig studentevaluering?

Muntlig evaluering

Det å snakke med studenter underveis i en forelesningsrekke eller i en seminargruppe om hva de synes om ulike sider ved undervisningsopplegget, er for mange lærere en selvsagt prosedyre og inngår som en naturlig del av rollen som underviser. Muntlige tilbakemeldinger er ofte svært nyttige fordi samtalen åpner opp for muligheten til å utdype og begrunne synspunkter som kommer fram.

Muntlig studentevaluering kan benyttes både i små og store studentgrupper. I relativt små studentgrupper vil muntlig evaluering ofte være å foretrekke siden en formalisering av studentevaluering, gjennom for eksempel bruk av standardiserte spørreskjemaer, lett kan virke noe kunstig for studentene. Ved muntlig evaluering i større studentgrupper vil det ofte være nødvendig å gjøre et utvalg blant studentene.

Skriftlig evaluering

Skriftlig studentevaluering gir hver enkelt student muligheten til å gi sin tilbakemelding alene og direkte til den/de som skal bearbeide informasjonen. Det kan tenkes at en del studenter synes det er vanskelig å gjøre dette muntlig i plenum (på evalueringsmøter o.l). Gjennom å skriftliggjøre sine erfaringer vil studentene også kunne få et mer bevisst forhold til sin studiesituasjon og egeninnsats.

Det finnes hovedsakelig to måter å organisere skriftlig studentevaluering på; man kan enten la studentene selv tar initiativ til å komme med tilbakemeldinger eller henvende seg til studentene med en forespørsel (formulerte spørsmål e.l.).

Det kan ofte være tidkrevende å forberede og bearbeide skriftlige tilbakemeldinger. Dette er forhold man bør tenke over før man velger informasjonsinnhentingsmetode.

 

Publisert 26. mars 2012 15:39