Om studentevaluering

Det overordnede målet med studentevaluering er å sikre best mulige læringsbetingelser for studentene. Dette kan oppnås både gjennom å finne indikatorer på kvalitetssvikt slik at disse kan forbedres, og å beskrive god praksis som eksempler til etterfølgelse.

Fordeler 

Det å trekke studenter inn i evaluering av emner og programmer gir rikere tilgang på tilbakemeldinger både til de undervisningsansvarlige og til emne- og programansvarlige. Samtidig får studentene trening i å beskrive og deretter kritisk granske sin egen innsats i forhold til ulike sider ved studiene.

På studentenes premisser 

Fordi studentene har en så sentral rolle som informanter i kvalitetssystemet, blir det viktig å hente inn informasjonen på studentenes premisser. Dette innebærer å ta hensyn til den totale studiesituasjonen studentene opplever. Dersom en student for eksempel opplever problemer knyttet til mangelfull informasjon, er det ikke gitt at vedkommende vet hvorvidt problemet bør rapporteres på emne- eller programnivå. Det viktigste i denne sammenhengen vil være at problemet blir rapportert til noen som tar problemstillingen videre til riktig adressat.

Tilpass metoden til formålet

Studentevaluering likestilles ofte med bruk av standardiserte spørreskjemaer. Denne måten å innhente informasjon på har både fordeler og ulemper. Det kan finnes andre metoder som bedre ivaretar formålet med den aktuelle evalueringen du skal gjennomføre. I verktøykassen finner du beskrivelser av et utvalg av måter å gå frem på for å samle inn og bearbeide studenters tilbakemeldinger. Det gis også konkrete eksempler.

 

 

Publisert 26. mars 2012 15:39