Tiltak

Etter at situasjonen er over skal ansvarlig leder vurdere videre oppfølgingstiltak.

Prosedyre i etterkant av truende adferd fra student

 • Noter navn på studenten og registrer eventuelle vitner med navn og telefonnummer
 • Sjekk studentens tilknytning til andre enheter ved UiO i Felles studentsystem (FS)
 • Alle truende hendelser skal umiddelbart meldes til Vakt- og alarmsentralen:
  • Ring 22 85 66 66
  • Oppgi ditt navn og hvor du jobber
  • Beskriv hendelsen
  • Oppgi studentens personalia og UiO-tilknytning
 • Varsle leder og eventuelt læringsmiljøkontakt/ HMS koordinator
 • Ta kontakt med Enhet for bedriftshelsetjeneste ved behov for oppfølging etter hendelsen
 • Opprett studentsak unntatt offentlighet i ePhorte med egnet tittel og tilgangskode SV eller SD, jf.Offentlighetsloven §13, jf. Forvaltningsloven §13 første ledd.
 • Alle truende hendelser og personskader skal meldes i skjema for melding om HMS-avvik i CIM og loggføres i studentsaken i ePhorte.
 • Beskriv hendelsen i et notat i studentsaken i ePhorte:
  • hva gjorde/sa studenten og hvordan ble dette møtt av den ansatte
  • sted og tidspunkt for hendelsen
  • navn og UiO-tilknytning på personene som var involvert (også vitner)
  • eventuelle tidligere hendelser med samme student
  • om studenten har fått informasjon om SiOs hjelpetilbud for studenter
  • dato for når saken er meldt til vakt og alarmsentralen
  • dato for når meldeskjema er sendt HMS seksjon

 


Oppfølging av studenten

Tiltak overfor studenten som har vært truende må diskuteres internt. Mål for tiltakene er å hjelpe studenten til å endre adferd og fungere bedre, men også å sikre et trygt lærings- og arbeidsmiljø. Hvis hendelsen vurderes som grovt forstyrrende se Veileder ved advarsel, bortvisning og utestenging etter Uhl. § 4-8.

Aktuelle tiltak

Muntlig irettesettelse i samtale

 • Send innkalling til studenten hvor det henvises til hendelsen som årsak til møtet.
 • Oppfordre studenten å ha med seg en på møtet.
 • Leder kan ha med en referent på møtet.
 • Referatet bør undertegnes av studenten på slutten av møtet.

Politianmeldelse

 • Bruk av politianmeldelse kan være aktuelt uansett hvem personen er.
 • Om en student opptrer grovt forstyrrende innebærer ikke dette nødvendigvis at atferden er straffbar, men den kan i enkelte tilfelle være det.
 • Selv om adferden ikke rammes av uhl. § 4-8 første ledd, kan forholdet allikevel være straffbart.
 • Det er kun alvorlighetsgraden som bestemmer om politianmeldelse er hensiktsmessig
 • Den fornærmede anmelder selv forholdet. Universitetsdirektøren anmelder forhold rettet mot UiO.
 • Ta alltid kontakt med jurist i OPA før forhold anmeldes.

Dokumentasjon av videre kontakt med student

Ved avvikende adferd og når forholdet til studenten er problematisk skal alle tilfeller av videre kontakt dokumenteres. Dette med tanke på en eventuell sak i henhold til uhl § 4.8

 • Gjeldende student informeres om at nye hendelser vil bli dokumentert.
 • Opprett studentsak unntatt offentlighet i ePhorte med egnet tittel og tilgangskode SV eller SD, jf.Offentlighetsloven §13, jf. Forvaltningsloven §13 første ledd.
 • Arkiver brev og epost
 • Noter dato og klokkeslett og skriv kort hva som skjedde og hva som ble sagt

Informer din nærmeste leder før du begynner å dokumentere:

 • Si hvem studenten er, hvilket nivå i studiet studenten befinner seg på, hvor ofte og i hvilke sammenhenger du møter studenten.
 • Beskriv hva som er problematisk i møte med studenten
 • Beskriv hva du har gjort med hensyn til å informere om SiOs hjelpetilbud
 • Bli enig med leder om du skal gi informasjon fortløpende eller kun hvis situasjonen tilspisser seg.

Leder avgjør om saken skal bringes videre i linjen, samt hvilke tiltak som skal iverksettes.

Publisert 24. jan. 2013 10:11 - Sist endret 4. aug. 2016 13:08