Retningslinjer for spørreundersøkelser blant UiO-studenter

Informasjon om studenter ved UiO er samlet inn til bruk for studieadministrative formål. UiO har derfor retningslinjer for aktører som ønsker å utføre undersøkelser blant studenter.

Undersøkelser om utdanningskvalitet og læringsmiljø som fakultetene og instituttene selv gjennomfører blant egne studenter omfattes ikke av disse retningslinjene. Dette gjelder blant annet emne- og programevalueringer som er en del av kvalitetssystemet.  

Hvor sendes forespørselen?

Alle forespørsler om gjennomføring av spørreundersøkelser skal sendes til sporreundersokelser@admin.uio.no for å få avgjordt hvorvidt undersøkelsen kan utføres.

Hva må forespørselen inneholde?

Det må redegjøres for undersøkelsens bakgrunn, hensikt og utvalgskriterier (antall studenter og eventuell frekvens). Typiske undersøkelser er brukerundersøkelser og tilfredshetsundersøkelser. Ved bruk av spørreskjema (papir eller elektronisk) skal dette, samt følgebrev/invitasjon, være vedlagt .

Forespørselen må inneholde en oversikt over hvordan gjennomføringen er tenkt gjennomført med tidsangivelser.

 • Første utsendelse til studentene med svarfrist
 • Planer for purring av ikke leverte besvarelser
 • Planer for presentasjon av resultatet av gjennomføringen

Hvem får tillatelse?

Avdeling for studieadministrasjon får årlig flere henvendelser fra studenter, stipendiater og andre som ønsker å gjennomføre spørreundersøkelser på UiOs studenter. For UiO er det viktig at studentene ikke oversvømmes av slike undersøkelser.

I utgangspunktet vil følgende som regel få aksept for å sende ut en spørreundersøkelse til studentene dersom det er en godt begrunnet hensikt med spørreundersøkelsen:

 • Interne enheter som for eksempel UB
 • Studentsamskipnaden i Oslo

Det vil normalt ikke gis tillatelse til:

 • Kommersielle aktører
 • Undersøkelser i regi av studenter og stipendiater

Tidspunkt for gjennomføring av datainnsamling

For å sikre god deltagelse på spørreundersøkelsene er det viktig å unngå at det sendes ut for mange henvendelser. UiO anbefaler derfor at

 • perioden 15.5 - 30.6 og 15.11 - 31.12 skjermes av hensyn til eksamen.
 • perioden 1.3 - 14.4 og 1.10 - 15.11 er reservert større institusjonelle undersøkelser som for eksempel Studentspeilet og Kandidatundersøkelsen

Form for undersøkelse

De vanligste formene for undersøkelser er:

 • Elektroniske spørreskjema til studentens UiO e-post adresse. Når dette brukes kreves det at utfører har de nødvendige lisenser for å kunne gjennomføre undersøkelsen. Undersøkelsen bør ikke ta lenger tid enn omlag 10 minutter å fylle ut. Dette tilsvarer omlag 15 spørsmål.
 • Intervju
 • Utdeling av spørreskjema på forelesning
 • Utsending av spørreundersøkelse per post til studentenes semesteradresse.

Felles for alle undersøkelsesformene er at undersøkelsens hensikt og avsender skal komme tydelig frem. Det skal også gå frem hvor lang tid undersøkelsen vil ta, informasjon om konfidensialitet og en kontaktadresse for spørsmål relatert til undersøkelsen.

Utvalg

Avdeling for fagstøtte bistår med å finne frem til utvalg/studentenes adresser. Det bør angis:

 • Hva slags type utvalg man ønsker (stratifisert, tilfeldig, randomisert)
 • Antall studenter.

Personvern

For forsknings- og studentprosjekter som behandler personopplysninger er det meldeplikt til Personvernombudet for forskning (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste-NSD).  Personopplysninger er i henhold Personopplysningsloven "opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson". Om undersøkelsen er anonymisert, slik at opplysninger ikke kan knyttes til enkeltpersoner, er det ingen meldeplikt til NSD.

Se også

Personvernombudet for forskning

Publisert 21. aug. 2008 10:03 - Sist endret 5. nov. 2019 10:56