Ressursside for arbeid med faddere

Her finner du ansvarsfordelingen mellom faddersjefer på fakultet og faddersjefkoordinator i AKS. 

Du finner også informasjon om fadderkurs, faddersjefnettverket, faddersjefseminaret, faddergoder og verving av faddere. 

Faddersjefnettverket

Faddersjefnettverkets oppgaver og mandat. Her finner du også nettverkets medlemmer, møteplan og referater.

Ansvarsdeling mellom faddersjefer og faddersjefkoordinator

En skjematisk oversikt over hva som er faddersjefenes, og hva som er faddersjefkoordinatorens, oppgaver. 

Faddersjefer

Faddersjefenes ansvar og oppgaver. 

Faddersjefkoordinator

Faddersjefkoordinatorens ansvar og oppgaver

Faddersjefseminar

Program og presentasjoner fra faddersjefseminaret. 

Fadderopplæring

Her finner du tips og råd til hva som bør være med i opplæringen av faddere. 

Du finner også en nedlastbar mal for fadderkurs.  

Faddergoder

Bestilling, pakking og distribusjon av faddergoder. 

Verving

Tips og veiledning til verving av faddere.