Verving av faddere

Fakultetene har ansvar for  å verve faddere til de nye studentene på fakultetets studieprogrammer.

«Verving» er definert som å skaffe tilstrekkelig antall faddere for å gi de nye studentene en god studiestart. Et tilstrekkelig antall er som regel 2 faddere for 15-20 studenter, men det er lurt å beregne litt overbooking fordi det erfaringsmessig er noen som faller fra.

Verveoppgaven kan løses på mange måter, men bør minimum innebære: 

  • å sikre at det finnes et pålitelig påmeldingssystem
  • å oppfordre studenter til å melde seg som fadder
  • å få vervet et tilstrekkelig antall faddere.

Påmeldingssystemet

Påmeldingssystemet brukes for å få oversikt over kontaktinformasjon og antall faddere. Dette kan være et enkelt Nettskjema. Bruk påloggingsfunksjonen for å registrere brukernavn, så det er mulig å sende ut fadderattest via FS på en enkel måte.

  1. Navn
  2. Studieprogram
  3. Telefonnummer
  4. Epostadresse
  5. Ønskede medfaddere

a)og b) Navn og studieprogram er hensiktsmessig å registrere fordi man kan plassere fadderen og få oversikt over hvor mange faddere man har registrert på hvert studieprogram.

c)Epostadresse er fornuftig fordi det erfaringsmessig er lurt å ha en mulighet for masseutsendelse av informasjon. Akkurat hva slags informasjon som bør sendes ut, kan variere med fakultetets beskaffenhet og situasjoner som oppstår.

d)Telefonnummer kan være fint å ha i tilfelle noen ikke dukker opp eller dersom en ny student ønsker kontakt med sin fadder, eventuelt at det er en ny student som kommer sent til UiO og ønsker å bli plassert i en faddergruppe. Da er det fint å kunne kontakte en fadder med få studenter på lista, for å høre om det er plass på hennes eller hans gruppe.

e)Ønskede medfaddere anbefales å ta med i skjemaet fordi det ofte er lettere å få vervet faddere i par. Da vet de at de kan være fadder sammen med noen de kjenner. Siden dette ikke alltid er praktisk mulig å  få til (kanskje fordi A ønsker B, som ønsker C, som ønsker D), er det lurt å be de som verver seg om å melde inn inntil tre ønskede medfaddere. Det kan være lurt å unngå å garantere at de vil få være fadder med akkurat den de ønsker, men samtidig er det lurt å tilstrebe å få det til.

Lokal tilpasning: Påmeldingssystemet forvaltes lokalt, og ulike forhold på ulike fakulteter kan gi ulik organisering. Dersom det skal skrives ut en attest, vil det i alle tilfeller være fornuftig med innhenting av brukernavn for å kunne sende ut attesten gjennom FS.

Måten man oppfordrer studenter til å melde seg som fadder, bør avpasses til det lokale studiemiljøet. Ulike fakulteter, og ulike studieprogrammer har ulikt studiemiljø, med ulike idealer og ulik formsans. Noen studiemiljø responderer på plakatkampanjer, andre på Facebook-innsats, andre igjen verver seg først etter personlig henvendelse.

Erfaringsmessig er den mest pålitelige og effektive vervemetoden å få studenter til å oppfordre andre studenter til å melde seg. Det kan være lurt å involvere studentutvalg, fagutvalg, fakultetsforeninger og andre foreninger i vervingen, for det er de som kjenner studiemiljøet og de andre studentene best. Å gi studentene eierskap til fadderordningen, bidrar til å etablere fadderordningen som noe studentene selv har interesse av å videreføre. Da vil vervingen gå lettere, og fadderordningens kultur vil styrkes.

Når bør vervingen skje? 

Hoveddelen av vervingen bør skje relativt tidlig, for eksempel mellom februar og juni. Årsaken til at vi her skisserer flere måneders periode, er at det erfaringsmessig tar litt tid å få snøballen til å begynne å rulle.

De nødvendige fadderne bør i alle tilfeller være registrert så tidlig som mulig så man rekker å gripe inn på de studieprogrammene som ligger dårlig an. Det bør også beregnes noe overbooking for å sikre god dekning av faddere, for det hender at folk faller fra.

Hold oversikt over vervingen i løpet av perioden. Legg merke til at noen miljøer kan være tregere til å komme i gang enn andre, og at noen miljøer kan ha studenter som melder seg på tidlig, men som faller fra i større grad enn andre. Gjør lokale justeringer i vervearbeidet der det trengs.

Publisert 27. nov. 2013 14:01 - Sist endret 7. mars 2019 17:26