E-post til nye studenter

Under er mal for e-post til nye laveregradsstudenter. I 2020 vil det tidligst være mulig å sende ut velkomsts-e-post 27. juli. 

* Se veiledning om hvordan man lager datafiler over nye studenter.

* Se veiledning om hvordan man filtrerer på bokmål og nynorsk i FS. 

Dersom dere skal tilpasse teksten må det uansett stå informasjon om tid og sted for fremmøte og om fremmøte er obligatorisk.

I utsendelser i FS er det plass til 4000 tegn (ink. mellomrom).

Bokmål 

Kjære nye student!

Hjertelig velkommen til [studieprogram]! Vi gleder oss til å se deg! Under finner du viktig informasjon for deg som er ny student ved UiO. 

HVIS FYSISK VELKOMSTSMØTE: 

[Dato] klokken [oppmøtetid] i [oppmøtested] blir det velkomstmøte på [studieprogram]. Her vil du møte medstudenter og ansatte på ditt studieprogram og få viktig informasjon om studiene. [Dersom gjeldende: Fremmøte på velkomstmøtet er obligatorisk.] 

HVIS DIGITALT VELKOMSTSMØTE: 

[Dato] klokken [oppmøtetid] i [oppmøtested] blir det digitalt velkomstmøte på [studieprogram]. Velkomstsmøtet blir [plattform] og du logger deg inn via lenken [url til zoom-/teamsmøte]. Det er viktig at du logger deg på med fullt navn. Her vil du møte medstudenter og ansatte på studieprogrammet ditt og få viktig informasjon om studiene. [Dersom gjeldende: Fremmøte på velkomstmøtet er obligatorisk.] 

[Dersom gjeldende: Hvis du har fått opptak på et studieprogram med oppstart våren 2020, behøver du ikke å møte opp på velkomstmøtet i august. Dato for studiestart vår 2020 blir lagt ut på uio.no/studiestart i november.] 

Før du møter opp fysisk på campus, må du ta smittevernskurs. Du får tilgang til kurset i starten av august før du skal møte opp på campus. UiO har også en egen side for smittevernsrutiner og -regler for studenter som du må gjøre deg kjent med. Den finner du på uio.no/studier/registrering/smittevernkurs/index.html 

På UiOs studiestartsider på uio.no/studier/studiestart/ kan du lese mer om de ulike tingene du må gjøre før og etter du kommer til UiO i august og hva som skjer på studieprogrammet ditt under studiestart. 

Alle får en fadder og en faddergruppe. Fadderne er studenter fra studiemiljøet ditt, og faddergruppen består av andre nye studenter på studieprogrammet. Fadderne viser deg rundt på campus, tar deg med på sosiale aktiviteter og vil gjøre alt de kan for å gi deg en god studiestart. Vi planlegger for både fysiske og digitale aktiviteter. 

Alle aktivitetene er planlagt i tråd med gjeldende smittevernregler. Du kan føle deg trygg på at du blir tatt godt vare på som student ved UiO! 

På www.uio.no/livet-rundt-studiene kan du finne informasjon om Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og tjenestene de tilbyr, som studentbolig, trening, fastlege og studentforeninger. 

Lik UniOslo på Facebook og hold deg oppdatert om studentlivet ved UiO og andre aktuelle nyheter. 

Vi gleder oss til å treffe deg! 

Med vennlig hilsen 

[programleder/programsrådsleder eller lignende] 

Nynorsk 

Kjære nye student!  

Hjarteleg velkomen til [studieprogram]! Vi gleder oss til å sjå deg! Under finn du viktig informasjon for deg som er ny student ved UiO.

VISS FYSISK VELKOMSTSMØTE:  

[Dato] klokka [oppmøtetid] i [oppmøtested] blir det velkomstmøte på [studieprogram]. Her vil du møte medstudentar og tilsette på ditt studieprogram og få viktig informasjon om studiane. [Dersom gjeldende: Frammøte på velkomstmøtet er obligatorisk.]  

VISS DIGITALT VELKOMSTSMØTE:  

[Dato] klokka [oppmøtetid] i [oppmøtested] blir det digitalt velkomstmøte på [studieprogram]. Velkomstsmøtet blir på [plattform] og du loggar deg inn via lenka [url til zoom-/teamsmøte]. Det er viktig at du loggar deg på med fullt namn. Her vil du møte medstudentar og tilsette på studieprogrammet ditt og få viktig informasjon om studiane. [Dersom gjeldande: Frammøte på velkomstmøtet er obligatorisk.]  

[Dersom gjeldande: Om du har fått opptak på eit studieprogram med oppstart våren 2020, treng du ikkje å møte opp på velkomstmøtet i august. Dato for studiestart vår 2020 blir lagt ut på uio.no/studiestart i november.]

Før du møter opp fysisk på campus, må du ta smittevernskurs. Du får tilgang til kurset i starten av august før du skal møte opp på campus. UiO har også ein eigen side for smittevernsrutinar og -regler for studentar som du må gjere deg kjent med. Den finn du på uio.no/studier/registrering/smittevernkurs/index.html  

På UiOs studiestartsider på uio.no/studier/studiestart/ kan du lese meir om dei ulike tinga du må gjere før og etter du kjem til UiO i august og kva som hender på studieprogrammet ditt under studiestart.

Alle får ein fadder og ein faddergruppe. Fadrane er studentar frå studiemiljøet ditt, og faddergruppa er samansett av andre nye studentar på studieprogrammet. Fadrane viser deg rundt på campus, tar deg med på sosiale aktivitetar og vil gjere alt dei kan for å gi deg ein god studiestart. Vi planlegg for båe fysiske og digitale aktivitetar.  

Alle aktivitetane er planlagt i tråd med gjeldande smittevernreglar. Du kan føle deg trygg på at du blir tatt godt vare på som student ved UiO!  

På www.uio.no/livet-rundt-studiane kan du finne informasjon om Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og tenestene dei tilbyr, som studentbolig, trening, fastlege og studentforeiningar.

Lik UniOslo på Facebook og hald deg oppdatert om studentlivet ved UiO og andre aktuelle nyhende. 

Vi gleder oss til å treffe deg!

Med venleg helsing  

[programleder/programsrådsleder eller lignende]

English 

Dear new student  

Welcome to [study programme]! We look forward to seeing you! Below you will find important information for you as a new student at the University of Oslo. 

IF THE INTRODUCTION MEETING IS IN PERSON/HVIS FYSISK VELKOMSTSMØTE:   

On [date: XX August 2020] at [attendance time] in [location], there will be an introduction meeting for [study programme]. Here you will meet fellow students and staff from your study programme and receive important information about your studies. [If applicable: Attendance at the introduction meeting is mandatory.] 

IF THE INTRODUCTION MEETING IS DIGITAL/HVIS DIGITALT VELKOMSTSMØTE:  

On [date: XX August 2020] at [attendance time] in [meeting place], there will be a digital introduction meeting for [study programme]. The introductory meeting will be on [meeting platform] and you can log in via this link [url to zoom / team meeting]. It is important that you log in with your full name. Here you will meet fellow students and staff from your study programme and receive important information about your studies. [If applicable: Attendance at the introductory meeting is mandatory.] 

[If applicable: If you have been enrolled in a spring 2020 study programme, you do not need to attend the introduction meeting in August. The date for the start of our spring 2020 programme will be posted on uio.no/studiestart in November.] 

Before you show up in person on campus, you must take an infection prevention course. You will get access to the course in the beginning of August, before you come to campus. UiO also has its own site for infection prevention routines and rules for students that you must familiarize yourself with. You can find this at uio.no/studier/registrering/smittevernkurs/index.html

You can read more about the different things you need to do before and after you come to UiO in August and what will occur at your study programme during start of studies at UiO's start of study pages at uio.no/studier/studiestart/ 

Everyone will be part of the buddy system and have a buddy group. The buddies are current students and the buddy group consists of other new students in your study programme. With the buddy groups you will be shown around campus, take part in social activities and the buddies will do everything they can to give you a good start to your studies. We are planning for both in person and digital activities. 

All activities are planned in accordance with current infection control rules. You can feel confident that you will be well taken care of as a student at UiO! 

At uio.no/livet-rundt-studiene, you can find information about the Student welfare organization in Oslo and Akershus (SiO) and the services they offer, such as student housing, sports, health care and student associations.  

Like UniOslo on Facebook and stay updated on student life at UiO and other relevant news.  

We look forward to meeting you!  

With best regards 

[programleder/programsrådsleder eller lignende] 

Publisert 15. apr. 2014 10:32 - Sist endret 6. juli 2020 12:54