Eksempler

Symptomene for ADHD og Aspergers syndrom er ikke like for alle. Noen har begge diagnosene. Studenter med ADHD eller Aspergers syndrom er sårbare for å utvikle angst, depresjon og utbrenthet i tillegg. Dialog med den enkelte er viktig for å komme frem til egnet tilrettelegging.

Hørselshemming og døvhet gir kommuniksasjonsvansker. Over tid kan dette gi tilleggsutfordringer i form av manglende sosial kompetanse, psykiske helseplager eller begrenset begrepsforståelse (språkutvikling). Det er få døve i Norge, men mange med "usynlig" hørselshemming. Utfordringene for døve og for hørselshemmede er ofte forskjellige.