ADHD og Aspergers syndrom

Symptomene for ADHD og Aspergers syndrom er ikke like for alle. Noen har begge diagnosene. Studenter med ADHD eller Aspergers syndrom er sårbare for å utvikle angst, depresjon og utbrenthet i tillegg. Dialog med den enkelte er viktig for å komme frem til egnet tilrettelegging.

ADHD - vanlige utfordringer
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

 • Konsentrasjonsvansker, hyperaktivititet og impulsivitet. 
 • Hyperaktivitivet eller indre uro: Kan komme til uttrykk ved at studenter bruker oppmerksomheten på noe annet, som å tegne, skrive eller fikle med andre ting.
 • Impulsivitet: Avbryter og forstyrrer andre uten å tenke seg om.
 • Vanskelig å holde seg til én oppgave over tid.
 • Utfordring med organsering, planlegging og gjennomføring av oppgaver
 • Kan ha tendens til å utsette oppgaver (manglende selvdisiplin). Mangel på struktur kan føre til stress.

Tips og råd

Aspergers syndrom - vanlige utfordringer

Diagnosen regnes som en høyt fungerende form for autisme. Personer med Aspergers har vansker med gjensidig sosial interaksjon, kommunikasjon og stereotyp og/ eller repeterende atferd. Dette gir ofte følgende utfordringer:

 • Forståelsesvansker: Lese og forstå andres mimikk, gester, kroppsspråk, tonefall - misforståelse kan lett oppstå
 • Kan ha problemer med å gjennomføre aktiviteter og planer. Ved avbrudd kan enkelte ha behov for å starte helt på nytt.
 • Problemer i studiesituasjonen kan forsterkes ved stress, tap av kontroll, og brudd på rutiner.
  Eksempler er tidspress, gjøre flere oppgaver samtidig, eller prioritere og ta valg.
 • Stress og overbelastning kan i gitte situasjoner føre til sykdomsperioder og forsinkelser i studiene.
 • Studenter med Aspergers syndrom kan være sensitive for lyd, berøring, lukt og lys.
 • Studentene kan vise omfattende kunnskaper og ferdigheter innen sine interesseområder.

Eksempler på tilrettelegging

 • Opplæring i bruk av PC og mobiltelefon for å organisere studiehverdagen. Kalender og varslinger fungerer for mange. Bruke UiOs "mine studier" aktivt.
 • Skjermet leseplass på lesesal
 • Fast plass på tilrettelagt leserom med fra 2 – 4 studenter
 • Bruk av hodetelefoner med aktiv støydemping
 • Hvilerom
 • Oppfølging fra studieveileder. Avtaler gir struktur i hverdagen. Vil ha nytte av hjelp til å sette delmål og prioritere i selvstudiet.
 • Akademisk skrivesenter
 • Pensum på lyd
 • Bruk av lånetilbudet på NLB (Norsk Lyd- og blindeskriftsbibliotek)
 • Opptak av forelesninger. Diktafon kan lånes av Tilretteleggingstjenesten.
 • Få tilgang til undervisningsnotater/ presentasjoner før undervisningen for å forberede seg. Men også for å unngå å falle ut ved eventuelt fravær.
 • Mentor fra NAV

Utlån av hjelpemidler

Tilretteleggingstjenesten har utlån av ulike hjelpemidler (f.eks: diktafon) til studenter som har behov for det i studiehverdagen og ved eksamen.

Kontakt

For råd og veiledning om egnede tiltak kan du også ta kontakt med Tilretteleggingstjenesten: tilrettelegging@admin.uio.no

Universell

Hvis du ønsker å lære mer om tilrettelegging for studenter med ADHD og Aspergers syndrom kan du lese Universell sin veileder på universell.no.

 

Publisert 16. juli 2018 15:36 - Sist endret 24. aug. 2018 14:08