Hørselshemmet / døv

Hørselshemming og døvhet gir kommuniksasjonsvansker. Over tid kan dette gi tilleggsutfordringer i form av manglende sosial kompetanse, psykiske helseplager eller begrenset begrepsforståelse (språkutvikling). Det er få døve i Norge, men mange med "usynlig" hørselshemming. Utfordringene for døve og for hørselshemmede er ofte forskjellige.

Vanlige utfordringer for hørselshemmede:

 • Konsenterer seg mye for å lytte
 • I undervisningen: å lytte, forstå og notere samtidig er krevende. Skrivetolk anbefales og bestilles hos NAV Tolketjenesten. 
 • Engelsk er ekstra krevende. Lydene i språket er ofte vanskeligere å oppfatte og da kan teksting være nødvendig. Engelsk fagspråk er krevende å lære i tillegg til norske faguttrykk.
 • Hørselshemmede er ikke alltid bevisste på hvor mye informasjon de går glipp av. Mange bruker mye krefter på å kompansere og blir dermed utbrente/ sykemeldte.
 • Det er vanlig at den hørselshemmede ikke ser sammenhengen mellom hørselstapet og andre utfordringer. Derfor er det få som søker hjelp og tilrettelegging.

Studier med praksis

Praksis er en krevende læringssituasjon for døve og hørselshemmede. Når praksis nærmer seg kan man ta kontakt med Briskeby HLF for å planlegge praksisperioden og drøfte hvordan løse ulike utfordringer. Rådgiver ved Briskeby HLF kan bistå med informasjon og veiledning også ovenfor praksisstedet. 

Tips til samtalen

Dersom det er mulig: velg et rom med lite bakgrunnsstøy. Snakk med normal stemme. Se på den hørselshemmede når du snakker, slik at vedkommende kan lese på leppene ved behov. Dette gjelder også når du bruker tolk. God belysning er viktig, men unngå å sitte i motlys. Se videoen "Face me when you talk" på Youtube.

Eksempler på tilrettelegging

 • Bruke mikrofon. Se video om hvorfor.
 • Teleslynge i auditorier. Sjekk at utstyret virker.
 • Konferanseutstyr i seminarrom tilpasset høreapparater
 • Audio sender/mottaker til bruk for foreleser. Brukes i stedet for teleslynge. Kan søkes hos NAV Hjelpemiddelsentralen.
 • "Personlig samtaleforsterker" er nyttig i kollokvier eller i andre plenums-samtaler. Kan søkes hos NAV Hjelpemiddelsentralen.
 • Skrive- og tegnspråktolk. NAV Tolketjenesten.
 • Teksting
 • Plass på tilrettelagt leserom med 2-5 plasser. Sjekk kapasiteten på eget fakultet før du evt tar kontakt med Tilretteleggingstjenesten.
 • Hvilerom. Sjekk kapasiteten på eget fakultet før du evt tar kontakt med Tilretteleggingstjenesten.
 • Varslingsutstyr lys (brannvern)
 • Pedagogisk tilrettelegging - Tilgjengelig studietid HLFU
 • Ved gruppearbeid: mindre grupper fungerer ofte bedre. Velg rommet med minst støy.
 • Gi viktige beskjeder skriftlig.
 • Få tilgang til forelesningsnotater eller annet undervisningsmateriell FØR undervisningen. Forberedelser letter læringssituasjonen.

Tolketjenesten i Oslo og Akershus

Tolketjenesten er en offentlig tjeneste som tilbyr tegnspråk- og skrivetolking, bildetolking samt ledsagning for hørselshemmede, døve og kombinert syns- og hørselshemmede,  Kontaktinfomasjon til NAV Tolketjenesten. 

Informasjon om bestilling av bildetolk (video på tegnspråk)

HLF Briskeby

HLF Briskeby er et kompetansesenter som gir kurs, rådgivning og opplæring for hørselshemmede barn, ungdom og voksne. De holder blant annet kurs i studiemestring for hørselshemmede studenter. NB: ikke tegnspråklig skole.

Kontakt

For råd og veiledning om egnede tiltak kan du også ta kontakt med Tilretteleggingstjenesten: tilrettelegging@admin.uio.no

Eksterne ressurser

DiHU - Døve i høyere utdanning. En FB- gruppe hvor døve studenter kan utveksle erfaringer, diskutere og spørre om alt som er relevant for studiehverdagen.

HLFU - Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom

HLF - Hørselshemmedes Landsforbund

Statsped - kompetanse på tilrettelegging, blant annet for døve.

SIGNO - Kompetansesenter og skole som gir råd og veiledning knyttet til døvhet og/ eller døvblindhet.

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse. Gir tilbud om samtalebehandling etter henvisning fra lege.

 

Publisert 17. juli 2018 09:03 - Sist endret 17. juli 2018 09:03