Hvem gjør hva?

Fakulteter og institutt

Tilrettelegging for studenter er et lokalt ansvar som er lagt til fakultetene. Studenter som ønsker tilrettelegging skal ta kontakt med sitt fakultet. 

Den interne organiseringen varierer, men oppgavene er:

 • Behandler søknader om tilrettelagt eksamen.
 • Har ansvar for tilrettelegging av undervisning og eksamen.
 • Foretar behovsutredning i fellesskap med studenten.
 • Generell tilrettelegging av undervisning.
 • Gir veiledning til studenter som har behov for redusert studieprogresjon.
 • Skal informere foreleser og gruppelærer om studentens funksjonsnedsettelse dersom studenten selv ønsker dette. 
 • Kan innkalleTilretteleggingstjenesten til samtale med fakultetet og studenten.
 • Kan henvise studenten direkte til Tilretteleggingstjenesten dersom dette er mest hensiktsmessig.

Tilretteleggingstjenesten

Tilretteleggingstjenesten er en andrelinjetjeneste som bistår enhetene i enkeltsaker og bidrar til å styrke UiOs kompetanse om tilrettelegging. Tilretteleggingstjenesten låner også ut hjelpemidler midlertidig. Se rutine for henvisning av student til Tilretteleggingstjenesten. 

 • Gir fakultetene råd og veiledning vedrørende tilrettelegging for studenter med ulike typer nedsatt funksjonsevne.
 • Henviser studenter til utredning for lese- og skrivevansker (dysleksi).
 • Anskaffer ulike typer hjelpemidler, f.eks stol, lesebrett, lampe etc.
 • Sørger for utprøving, tilpasning og utlån av hjelpemidler.
 • Bistår fakultetene med ansettelse og administrasjon av støttelærere/faddere (mentorordningen gjennom NAV).
 • Bistår fakultetene med råd og praktisk tilrettelegging til eksamen.
 • Oppdaterer og vedlikeholder websidene for studenter.
 • Kan foreslå tilretteleggingstiltak som kan øke studenters studieprogresjon.
 • Kan tilby spesielt tilrettelagt lesesalsplass på mindre leserom.
 • Kan sørge for tilpasning av hjelpemidler på lesesalsplasser og auditorier.

Eiendomsavdelingen

 • Sørger for fysisk tilgjengelighet til alle bygninger og undervisningsrom.
 • Informasjon om F-parkeringsplasser, kjøretillatelse gjennom bom, rullestolveier og handikaptoaletter.
 • Henvisning til tilgjengelighetskart.

Ta kontakt med aktuelt driftsområde i Eiendomsavdelingen ved spørsmål rundt den fysiske tilgjengeligheten på ditt område.

Fakultetenes ressurspersoner

En til to personer fra hver fakultet står på e-postlisten tilrettelegging-uio@admin.uio.no. E-postlisten gjelder både tilrettelegging til eksamen og i studiehverdagen. Den kan brukes til erfaringsutveksling mellom fakultetene og være en arena for innspill til Tilretteleggingstjenesten.

Eksamensnettverket

Eksamensnettverket møtes jevnlig for å diskutere saker, lære av hverandre og utveksle erfaringer. Møtene i nettverket skal være en arena for erfaringsutveksling og informasjon om eksamen, inkludert tilrettelegging til eksamen. Les mer på nettverkets nettsider.

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget er et rådgivende organ der studenter møter universitetsledelsen. Utvalget gir råd til universitetsledelsen i spørsmål som gjelder læringsmiljø, inkludert  indivituell tilrettelegging og universell utforming. Les mer på LMUs nettside.

Publisert 16. juli 2018 15:35 - Sist endret 17. juli 2018 13:23