Tilrettelegging ved eksamen

Her finner du informasjon og veiledende retningslinjer for behandling av søknad om tilrettelegging ved eksamen. Beslutning om tilrettelegging er et enkeltvedtak med klagerett.

Hvem kan søke

Studenter som har nedsatt funksjonsevne eller et helseproblem som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen, kan søke om tilrettelegging.

Tilrettelegging skal bidra til å oppveie for de ulemper en funksjonsnedsettelse gir i en eksamensituasjon, men skal ikke gi en fordel i forhold til medstudenter eller føre til en reduksjon av de faglige krav. 

Frister

  • Vår: 1. februar
  • Høst: 1. september

 

Behandling av søknad

Søknadsskjema og dokumentasjon

Du finner søknadsskjema og krav til dokumentasjon på de studentrettede nettsidene.

Det skal gå fram av søknaden og dokumentasjonen hvilke ulemper studenten har i eksamenssituasjonen, og hvilken form for tilrettelegging som er nødvendig.

Dersom en student blir akutt syk eller skadet etter at søknadsfristen har gått ut, må studenten kontakte fakultetets infosenter snarest. I slike tilfeller må legeattesten bekrefte at behovet for tilrettelegging har oppstått etter fristens utløp.

Hvor skal søknaden leveres

Søknad sendes til fakultetet som administrerer emnet som studenten skal avlegge eksamen i. Søknadsskjema med dokumentasjon kan leveres på fakultetenes infosentre.

Hvis studenten skal avlegge eksamen ved flere fakulteter må søknad med vedlagt dokumentasjon sendes til hvert av fakultetene.

Dokumentasjon må vedlegges hver gang det søkes om tilrettelegging. Unntaket er dersom studenten har en kronisk lidelse og fakultetet har godkjent at ny attest ikke er nødvendig.

Vurdering av dokumentasjon

Se veiledende retningslinjer for vurdering og krav til dokumentasjon (tidligere ressursside for eksamenskonsulenter). 

Vurdering av tiltak

Se eksempler på tilretteleggingstiltak ved eksamen.

Registrering i FS

Hvis du innvilger tilrettelegging på eksamen ifm dysleksi eller langvarig nedsatt funksjonsevne må du huske på at det skal registreres i FS.

Se også rutine for registrering i FS ved eksamen i Silurveien.

Felles rutiner på UiO

Det kan være en utfordring med lik tolking og praksis på tvers av UiO siden ansvaret for tilrettelegging ved eksamen er lagt til fakultetene. Det er derfor utarbeidet felles rutiner for tilrettelegging til eksamen. Rutinene ble fastsatt av Universitetsdirektøren 1. mars 2009.

I tillegg til felles skriftlige rutiner møtes Eksamensnettverket hvert semester for å drøfte saker av felles interesse om eksamen, inkludert tilrettelegging.