Vurdering av dokumentasjon

For å få søknaden behandlet må studenten fremlegge:

 • Dokumentasjon fra lege/sakkyndig på sykdom/nedsatt funksjonsevne i eksamenssituasjonen
 • Det skal gå fram av søknad og dokumentasjonen hvilke ulemper studenten har i eksamenssituasjonen og hvilken form for tilrettelegging som er nødvendig. 

Dokumentasjonen må gi tilstrekkelige opplysninger for at du som saksbehandler kan vurdere søknaden. Det betyr at den må beskrive ulempene funksjonsnedsettelsen gir i den aktuelle eksamenssituasjonen og varigheten av ulempene. En diagnose gir ikke automatisk rett til tilrettelegging.

Se også regelverk ved tilrettelegging (kommer snart) og vurdering av tilretteleggingstiltak.

Under følger veiledende retningslinjer for vurdering og krav til dokumentasjon.

Dokumentasjon fra lege/sakkyndig

 • Skal inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av funksjonsnedsettelsen/sykdommen og hvilke konsekvenser den har for gjennomføring av eksamen.

Med tilstrekkelig menes at opplysningene i dokumentasjonen må gi et godt nok grunnlag for å treffe et forsvarlig vedtak. 

Det følger av forvaltningslovens § 17 første ledd at "forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes". Det er et sentralt forvaltningsrettslig prinsipp og en praktisk viktig regel ved saksforberedelse av enkeltvedtak. 

Hva kan gi rett til tilrettelegging

 • En diagnose gir ikke automatisk rett til tilrettelegging. Det er vanskene diagnosen fører til i en eksamenssituasjon som skal legges til grunn for innvilgelse av tilrettelegging.

Hva gjør jeg hvis legeerklæringen er utydelig/uklar

 • En del legeerklæringer tydeliggjør ikke godt nok hvilke ulemper en funksjonsnedsettelse/sykdom fører til i en eksamenssituasjon. I slike tilfeller skal/kan eksamenskonsulentene be om ny legeerklæring og oppfordre studenten til å bruke skjema for dokumentasjon som ligger på UiOs nettside om tilrettelegging til eksamen.

Hva anses som ikke tilstrekkelig dokumentasjon

 • Legeerklæringer der det fremkommer at studenten "av helsemessige årsaker" eller "av medisinske grunner" har behov for tilrettelegging til eksamen, er ikke tilstrekkelig dokumentasjon. 

Langvarig eller permanent funksjonsnedsettelse/sykdom

 • Er funksjonsnedsettelsen/sykdommen dokumentert som langvarig (to år eller mer) kan tilrettelegging innvilges for en tidsbegrenset periode, eventuelt for hele studietiden.
 • Det må komme tydelig frem i dokumentasjonen at tilretteleggingsbehovet er langvarig (mer enn to år).
 • Dokumentasjon som sier at en tilstand er kronisk uten at ytterligere varighet er spesifisert, godtas kun det semesteret dokumentasjonen er utstedt. 

Akutt sykdom

 • Betegner sykdom/plager av kort varighet.
 • Akutt sykdom kan oppstå etter søknadsfristens utløp. Tilrettelegging innvilges kun for inneværende semester.

Asperger syndrom og ADHD

 • Legeerklæring er godkjent dokumentasjon.
 • Hvis søknad om dokumentasjon sier at ulempene i eksamenssituasjonen er langvarige (mer enn to år) kan det innvilges tilrettelegging ut studietiden.

Dysleksi, dysgrafi og dyskalkuli

Dokumentasjon skal være i form av en utredning. Utredningen skal konkludere med at studenten har en eller flere av overnevnte vansker. Utredningen må være utført av fagfolk med:

 • Faglig og klinisk kompetanse.
 • Relevant utdanning (spesialpedagog, logoped, pedagog, psykolog eller andre med relevant utdanning).
 • Kompetanse, og på enkelte tester, sertifisering på standardiserte og dynamiske tester.

Ved godkjent dokumentasjon innvilges tilrettelegging ut studietiden.

Eksempel på kartleggingsverktøy:

Eksempel på tester:

 • Dysleksi: STAS, Logos, Språk 6-16, Kartleggeren og Rådgiveren. 
 • Dyskalkuli: Kartleggingsverktøy for hverdagsmatematikk (VOX), Kartleggeren, Kartleggingsprøve i matematikk (M-prøven), ALP.

Hvor lenge er en utredning godkjent/gyldig

 • Utredningen må være utført i løpet av ungdomskolen, videregående skole eller senere.

Hva er ikke godkjent dokumentasjon

 • Legeerklæring er ikke godkjent som dokumentasjon på dysleksi, dysgrafi eller dyskalkuli.

Hvor kan studenten få godkjent dokumentasjon

 • Studenter som mangler godkjent dokumentasjon på en/flere av ovennevnte vansker skal henvises til Tilretteleggingstjenesten, som henviser videre til logoped for utredning.

Epilepsi, migrene og diabetes

 • Det må søkes om tilrettelegging hvert semester.
 • Tilleggstid blir lagt til den ordinære eksamenstiden kun dersom studenten får et anfall/føling under eksamen. 

Pollenallergi

 • Blir behandlet som en akutt plage/sykdom. 
 • Det kreves legeerklæring som er datert tidligst 7 dager før eksamensdato.
 • I dokumentasjonen må det spesifiseres at medisiner mot pollenallergi ikke har tilstrekkelig effekt eller gir stor grad av bivirkninger.

Ryggplager

 • Det må søkes om tilrettelegging hvert semester.
 • Unntaket er når det kan dokumenteres at ryggplagene er av alvorlig karakter, og at dette kommer tydelig frem i dokumentasjonen.
 • Eksempler kan være ved sykdom eller ulykke.
 • Ved slike unntak kan det innvilges langvarig tilrettelegging (mer enn to år).  

Senebetennelse

 • Blir behandlet som en akutt plage/sykdom
 • Det må søkes om tilrettelegging hvert semester.
 • Dokumentasjonen må inneholde opplysninger om plagens varighet og alvorlighetsgrad.

Kontakt

Tilretteleggingstjenesten

 

Publisert 6. sep. 2018 14:13 - Sist endret 6. sep. 2018 14:27