Læringsmiljøundersøkelse 2012

Undersøkelsen omfatter 8532 svar fra studenter ved 7 læresteder, hvorav 5269 svar er fra UiO-studenter.

Rapporten er et omfattende materiale om UiOs studenters trivsel og vurdering av det fysiske- og psykososiale læringsmiljøet ved UiO. Resultatene inkluderer også tema som studentenes faglige tilhørighet, arbeidsmengde, studietid, ambisjoner, læringsutbytte, vurderingsform og årsaker til forsinket studieprogresjon. Det fremkommer forskjeller mellom fakultetene og seks andre læresteder som deltok. Undersøkelsen er initiert av Universell, mens TNS Gallup står for gjennomføring og rapport våren 2012.

Undersøkelse og resultater

Noen hovedfunn

 • De fleste studentene ved UiO trives godt ved utdanningsinstitusjonen, og bare unntaksvis trives noen dårlig.
 • Studentene er også i stor grad fornøyde med selve studiet.
 • Det viktigste trivselselementet for UiO studenter er kvaliteten på undervisningen, deretter følger det sosiale miljøet og studentens egen fysiske helse.
 • De største forskjellene finner en mellom fakultetene ved UiO og i mindre grad mellom lærestedene.

Om undersøkelsen

 • Læringsmiljø er alt som virker inn på studentenes mulighet til å tilegne seg kunnskap og gjennomføre studieløpet, herunder fysisk og psykisk helse.
 • Undersøkelsen er gjennomført etter initiativ fra Universell, og med deltakelse av UiO, NTNU, UiS, UMB, Haraldsplass diakonale høgskole, samt høgskolene i Harstad og Nesna.
 • Undersøkelsen kartlegger hvordan studentene oppfatter sentrale deler av læringsmiljøet.
 • Datainnsamlingen ble gjennomført med totalt 8532 svar på internett i perioden fra 13. mars til 22. april 2012. E-post med lenker til skjema ble sendt til 25448 studenter, fordelt på læresteder, fakultet og avdelinger. Svarandelen totalt var 34 %.
 • Undersøkelsen omfatter 5269 svar fra studenter på UiO, der svarandelen var 36 %.
 • Rapporten over viser resultatene til lærestedene som deltok, med hovedvekt på UiO. Hvis ikke annet er eksplisitt sagt, så gjelder resultatene UiO (f.eks. i oversikter over resultater i undergrupper).
 • Ansvarlig enhet på UiO er Studieavdelingen.
 • Truls Nedregård er ansvarlig for gjennomføringen i TNS Gallup.
Publisert 29. juni 2012 10:25 - Sist endret 9. okt. 2015 18:01