Studieløp og mobilitet

Studieavdelingen gjennomførte i samarbeid med fakultetene en spørreundersøkelse om frafall og mobilitet våren 2010. Respondentene (1129) var bachelorstudenter ved samtlige fakulteter som startet på et bachelorprogram ved UiO høsten 2006.

Utvalgte hovedfunn fra rapporten

Studentene oppgir følgende status etter tre og et halvt år:

 • 47 % hadde fullført studieprogrammet
 • 20 % studerer fortsatt på studieprogrammet
 • 24 % hadde sluttet på studieprogrammet og er fortsatt i studier
 • 9 % hadde sluttet på programmet og sluttet helt å studere

To tredeler av studentene har ’holdt seg til’ det studieprogrammet de begynte på i 2006: langt de fleste av disse har fullført mens resten fortsatt studerer på studieprogrammet. Kun 9 % representerer virkelig frafall fra høyere utdanning, og har avbrutt studiene helt. Den hyppigste grunnen disse studentene oppgir er at de ønsket å jobbe.

Over halvparten av studentene (53 %) har studert før høsten 2006, og 14 % hadde en grad fra før. 47 % av de som har studert før, har studert ved UiO. Undersøkelsen bekrefter stor grad av mobilitet mellom studieprogrammer innenfor humanistiske/samfunnsvitenskapelige fag. Overvekten av studentene som har studert ved et annet lærested enn UiO, kommer fra en høgskole.

83 % hadde ved oppstart en plan om å fullføre studieprogrammet. Undersøkelsen indikerer at en betydelig andel studenter bruker tid i studier for å komme frem til hva de egentlig vil studere.

Hvem fullfører?

Ut fra resultatene i undersøkelsen ser vi følgende kjennetegn ved den gruppen som har fullført studiene på normert tid pluss ett semester.

 • De bruker mer tid på studiene.
 • De er mer på campus.
 • De opplever i større grad at studieprogrammet de tok svarte til forventningene.
 • De har utbytte av kontakt med medstudenter.
 • De opprettholder kontakten med flere i faddergruppen.
 • De har et nettverk både på og utenfor campus.
 • De opplever at kontakten med medstudenter betyr noe for gjennomføringen.
 • De er mye sikrere i valg av studieprogram.
 • De har i større grad kontakt med vitenskapelig ansatte.
 • De er mer fornøyd med det sosiale miljøet.
 • De samarbeider mer med andre studenter om oppgaver og pensum.
Publisert 6. juni 2011 09:53 - Sist endret 9. okt. 2015 18:01