English version of this page

Meritteringsordning for utdanningsfaglig kompetanse ved Universitetet i Oslo

Har du over lengre tid engasjert deg i arbeid med å bedre utdanningskvaliteten der du arbeider? Har du fokus på studentenes læring? Da oppfordrer vi deg til å søke om å bli merittert underviser ved UiO.

Om meritteringsordningen ved UiO

Høsten 2018 mottok rektor en rapport med anbefalinger til et system for merittering av utdanningsfaglig kompetanse ved UiO. Rapporten anbefalte å bygge en grunnmur for en langsiktig og fundert satsing på undervisningsmerittering gjennom å øke verdisettingen av undervisningskvalifikasjoner i ordinære meritteringsordninger knyttet til tilsetting, opprykk, medarbeidersamtaler og lønnsforhandlinger. I tillegg ble det anbefalt å prøve ut en søknadsbasert tilleggsordning for merittering av undervisning. Rektor fikk i styremøtet 4. desember 2018 fullmakt til å fastsette den konkrete utformingen av en slik søknadsbasert prøveordning. Styret påpekte at det er vesentlig at en søknadsbasert ordning virker sammen med endringene som gjøres for å styrke uttellingen av utdanningsfaglige kvalifikasjoner i de ordinære prosessene.

I løpet av 2019 har det derfor vært arbeidet med revidering av UiOs interne retningslinjer for hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres og vurderes.  Reviderte regler og veiledninger ble vedtatt av Universitetsstyret 3. desember 2019.

Nå blir det for første gang mulig å søke om status som merittert underviser ved UiO. Søknadsfristen er 15. mai 2020.

Hvem kan søke?

Fast vitenskapelig ansatte (inkludert lektorstillinger) med hovedstilling ved UiO kan søke ordningen.

Kriterier for tildeling

Søkeren skal dokumentere utdanningsfaglig kompetanse på et nivå som er vesentlig høyere enn forventet basiskompetanse på det stillingsnivået søkeren befinner seg. Søkeren skal i søknaden og vedleggene beskrive, analysere, diskutere og dokumentere et systematisk og målrettet arbeid med utdanningskvalitet inn mot fire kriterieområder utledet fra Scholarship of Teaching and Learning (SoTL).  Disse kriteriene ligger til grunn for flere andre norske og nordiske meritteringsordninger.  Les mer på UHRs nettsider:

 1. Fokus på studentenes læring
  Undervisningsopplegget er tilpasset studentenes kjennetegn, deres behov for tilbakemelding, og en tydelig koplingen mellom læringsmål og vurderingsformer. Tilbakemeldinger fra studenter brukes systematisk til å utvikle undervisningen.
 2. En klar utvikling over tid
  Søkeren har bygget opp solid kompetanse på undervisning og studentenes læring, har tatt ansvar for utdanningskvalitet, og har arbeidet systematisk med å utvikle undervisning og utdanningskvalitet.
 3. En forskende tilnærming
  Forskning om undervisning, læring og vurdering har informert utforming og gjennomføring av tiltak for å styrke undervisningskvalitet. Vitenskapelige fremgangsmåter er brukt for å samle inn, dokumentere og analysere undervisning og/eller studentenes læring.
 4. En kollegial holdning og praksis
  Søkeren har samarbeidet med kolleger, studenter, ledelse og andre om undervisningsutvikling/studiekvalitetsarbeid, og har tatt initiativ for erfaringsdeling og kunnskapsutvikling innen og på tvers av fagmiljø.

Dokumentasjon av utvikling av digital kompetanse, som for eksempel aktiv bruk av IT-kompetanse i undervisning og/eller innovativ bruk av digitale læringsomgivelser og læringsressurser vil styrke søknaden.

Dokumentasjon og søknad

Søknaden skal være på max 4000 ord (pedagogisk mappe og eventuelle vedlegg kan komme i tillegg).

Samtlige kriterier må være oppfylt (se over) og dokumentasjonen må foreligge i form av en pedagogisk mappe. Søknaden skal primært fokusere på aktiviteter gjennomført de siste fem år.

 • Søknaden om status som merittert underviser skal beskrive hva søkeren har utført av systematisk undervisnings- og utviklingsarbeid i aktuelt studieprogram og i henhold til instituttets strategi, hvilke resultater dette har gitt og planer for videre arbeid. Søknaden må også inneholde refleksjoner over egen utvikling og læring som underviser i løpet av dette kvalitetsarbeidet.
 • Pedagogisk mappe skal legges ved og skal inneholde følgende elementer:
  • En utdanningsfaglig CV
  • Dokumentasjon på påberopte utdanningsfaglige prosjekter og initiativ
  • Egenrefleksjon knyttet til egen rolle som underviser, samt diskusjon og begrunnelse for egne valg i planlegging, gjennomføring og utvikling av undervisning og veiledning
 • Instituttleder må legge frem en forpliktende plan for hvordan instituttet skal nyttiggjøre seg vedkommendes kompetanse og hvordan fagmiljøet vil legge til rette for det. 
 • I tillegg kommer vedlegg som dokumenterer aktiviteter og resultater beskrevet i søknaden

Det blir arrangert informasjonsmøter/seminar om meritteringsordningen mandag 24. februar og  torsdag 12. mars.

Den enkelte ansatte sender sin søknad via egen instituttleder/ senterleder/ dekan/ personalleder. Instituttleder/senterleder/dekan/personalleder skriver en kort uttalelse med en eventuell anbefaling av søknaden og legger denne inn i ePhorte på sak 2018/1189.

Belønning

Ansatte som etter søknad tildeles tittelen «merittert underviser»:

 • får statusen midlertidig i en periode på 3 år
 • gis lønnsforhøyelse, men størrelsen og innretning på denne gis gjennom ordinære lønnsforhandlinger.
 • får tildelt utdanningstermin

Ansatte med tittelen «merittert underviser» forplikter seg til å være en ressursperson for kvalitetsutvikling av utdanning i eget fagmiljø/fakultet og ved UiO, og til å inngå i et nettverk av meritterte undervisere i meritteringsperioden. 


Fagmiljøet til ansatte som tildeles statusen «merittert underviser» får en engangsutbetaling på NOK 30 000.

Ordningen er uavhengig av de øvrige akademiske opprykksordningene.

Vurdering

Innkomne søknader vurderes av en bedømmelseskomité som oppnevnes av Utdanningskomiteen.

Bedømmelseskomiteen vil etter søknadsfristen vurdere behovet for å oppnevne fagpersoner som kan bistå i vurderingen av søknadene. Søkere kan innkalles til intervju for å utdype søknaden eller elementer av denne.

Bedømmelseskomiteens innstilling legges fram for universitetsstyret, som fatter endelig vedtak.

Alle søkere skal få en begrunnet tilbakemelding på søknaden uansett utfall.

Bedømmelseskomite

Bedømmelseskomiteen består av:

Aud V. Tønnessen

Dekan ved Det teologiske fakultet, UiO (leder av komiteen)

Malcolm Langford

Senterleder Centre for Experiential Legal Learning (CELL), UiO

Bjørn Stensaker

Senterleder Senter for læring og utdanning (LINK), UiO

Ellen Munthe Kaas

Instituttleder ved Institutt for informatikk, UiO

Kersti Börjars

Master, St Catherine’s College, University of Oxford

Johannes Saastad

Student, UiO

Komiteens sekretær er Kirsti Margrethe Mortensen, Avdeling for studieadministrasjon, 

Publisert 16. des. 2019 12:08 - Sist endret 5. juni 2020 17:57