Meritteringsordning for utdanningsfaglig kompetanse ved Universitetet i Oslo

Meritteringsordningen har som mål å fremme utdanningskvaliteten ved UiO. Status som merittert underviser tildeles på bakgrunn av en individuell søknad og en påfølgende bred vurdering av flere forhold knyttet til utdanningskvalitet. Meritteringsordningen er kriteriebasert, og søker må beskrive, analysere, diskutere og dokumentere at hen oppfyller alle de fire SoTL-kriteriene for å komme i betraktning til å bli utnevnt til merittert underviser. Å bli tildelt tittelen merittert underviser er således noe langt mer enn å bli tildelt en undervisningspris!

Bakgrunn for meritteringsordningen ved UiO

Høsten 2018 mottok rektor en rapport med anbefalinger til et system for merittering av utdanningsfaglig kompetanse ved UiO. Rapporten anbefalte å bygge en grunnmur for en langsiktig og fundert satsing på undervisningsmerittering gjennom å øke verdisettingen av undervisningskvalifikasjoner i ordinære meritteringsordninger knyttet til tilsetting, opprykk, medarbeidersamtaler og lønnsforhandlinger. I tillegg ble det anbefalt å prøve ut en søknadsbasert tilleggsordning for merittering av undervisning. Rektor fikk i styremøtet 4. desember 2018 fullmakt til å fastsette den konkrete utformingen av en slik søknadsbasert prøveordning. Styret påpekte at det er vesentlig at en søknadsbasert ordning virker sammen med endringene som gjøres for å styrke uttellingen av utdanningsfaglige kvalifikasjoner i de ordinære prosessene.

Universitetsstyret utnevnte høsten 2020 UiOs syv første meritterte undervisere, og våren 2021 ble ytterligere seks meritterte undervisere utnevnt av rektor på fullmakt fra universitetsstyret. De inngår nå i UiOs pedagogiske akademi som er en kollegial arena hvor utdanning og undervisningspraksis formidles, deles, diskuteres, kritisk evalueres, og hvor nye ideer i undervisningen utforskes, og settes på den utdanningspolitiske agendaen. 

Meritteringsordningen vil bli evaluert våren 2022.

Hvem kan søke?

Fast vitenskapelig ansatte med hovedstilling ved UiO kan søke ordningen.

Kriterier for tildeling

Søkeren skal dokumentere utdanningsfaglig kompetanse på et nivå som er vesentlig høyere enn forventet basiskompetanse (p.t. krav om 200 timer universitetspedagogisk utdanning) som inngår på det stillingsnivået søkeren befinner seg. Søkeren skal i søknaden, egenrefleksjonen og den pedagogiske mappen beskrive, analysere, diskutere og dokumentere et systematisk og målrettet arbeid med utdanningskvalitet inn mot fire kriterieområder utledet fra Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), dvs. basert på forskning på egen undervisning og læring i høyere utdanning.  Det forventes at søkere knytter egne erfaringer og refleksjoner til disse kriteriene.

 1. Fokus på studentenes læring
  Et fokus på studentenes læring kan for eksempel dokumenteres ved at søker redegjør for hvordan studenters læringsprosesser antas å utspille seg innenfor et gitt fagområde, og deretter knytter disse antagelsene til egen praksis. Det kan også dokumenteres ved at man systematisk diskuterer sammenhengene mellom eget undervisningsdesign og implikasjoner for studentenes læring. Videre vil det kunne komme til uttrykk gjennom dokumentasjon av søkerens aktive og bevisste arbeid med utviklingen av egen undervisning der bruken av studentenes evaluering av undervisningen inngår på en systematisk og konstruktiv måte.
 2. En klar utvikling over tid
  En klar utvikling over tid kan for eksempel komme til uttrykk gjennom beskrivelser av og begrunnelse for hvordan søkerens egen undervisningspraksis har utviklet seg, og hvilke prinsipper, refleksjoner og praktiske erfaringer som har vært sentrale for denne utviklingen.
 3. En forskende tilnærming
  En forskende tilnærming kan for eksempel dokumenteres gjennom beskrivelse av i hvilken grad søkeren er opptatt av systematisk å studere hvordan egen undervisning eller grunnenhetens studietilbud fungerer, hvorfor det fungerer slik og hva  som kan gjøres innenfor eksisterende rammer for å skape optimale læringsmuligheter for studentene. I en slik refleksjon kan man også trekke på forskningsbasert kunnskap om for eksempel læring og undervisning i høyere utdanning generelt eller på eget fagområde spesielt.
 4. En kollegial holdning og praksis
  Søkeren har samarbeidet med kolleger, studenter, ledelse og andre om undervisningsutvikling/studiekvalitetsarbeid, og har tatt initiativ til erfaringsdeling og kunnskapsutvikling innen og på tvers av fagmiljø. En kollegial holdning og praksis kan eksempelvis dokumenteres gjennom beskrivelser av kollegialt samarbeid knyttet til undervisningsobservasjon/veiledning, kollektive utviklingsprosesser knyttet til revisjon av emner eller programmer, eller mer uformelle interaksjoner med kolleger knyttet til undervisning og veiledning. Her vil det for eksempel være mulig å vektlegge eget bidrag til et bredere fagmiljø, eller illustrere hvordan man trekker på kollegers erfaring og ekspertise i utvikling av egen undervisningskompetanse.

Dokumentasjon av utvikling av digital kompetanse, som for eksempel aktiv bruk av IT-kompetanse i undervisning og/eller innovativ bruk av digitale læringsomgivelser og læringsressurser vil styrke søknaden.

Søknad 

Søknaden skal redegjøre for din motivasjon for å søke meritteringsordningen, samt din visjon for hvordan du skal bruke statusen og den eventuelle utdanningsterminen. Du skal beskrive, analysere, diskutere og dokumentere ditt systematiske og målrettete arbeid med utdanningskvalitet og strukturere søknadsteksten i henhold til de fire SoTL-kriteriene.

Teksten i søknaden skal være på maksimalt 1000 ord. Søknader som overskrider ordgrensen vil ikke bli vurdert!

Samtlige fire SoTL-kriterier må være oppfylt og dokumentert for at du skal kunne anses som kvalifisert for å bli utnevnt til merittert underviser.

Søknaden skal primært fokusere på aktiviteter gjennomført de siste fem år.

Pedagogisk mappe

I den pedagogiske mappen skal du beskrive, analysere, diskutere og dokumentere ditt systematiske og målrettete arbeid med utdanningskvalitet.

Den pedagogiske mappen skal organiseres etter SoTL-kriteriene og i tillegg skal du i den pedaogiske mappen dokumentere undervisningserfaring, veiledning, mottatte priser osv. 

Pedagogisk egenrefleksjon

Søknaden skal vedlegges en overordnet egenrefleksjon, det vil si en beskrivelse av din  egen rolle som underviser, begrunnelse for egne valg i planlegging, gjennomføring og utvikling av undervisning og veiledning i lys av mål for undervisningen.

Teksten på egenrefleksjonen skal være på maksimalt 1000 ord. Søknader hvor egenrefleksjonen overskrider ordgrensen vil ikke bli vurdert.

CV

Søknaden skal vedlegges en utdanningsfaglig CV  på maksimum fire A4 sider, som angir en kortfattet beskrivelse av søkerens erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av undervisning og veiledning, herunder omfang og nivå cv som vektlegger din utdanningsfaglige kompetanse. 

Uttalelse fra leder

Instituttleder/senterleder/dekan/personalleder skriver en kort uttalelse med en anbefaling av søknaden. Uttalelsen bør inneholde en plan for hvordan instituttet/senteret/fakultetet ønsker å nyttiggjøre seg søkerens kompetanse dersom hen blir tildelt tittelen merittert underviser.

Belønning

Ansatte som etter søknad tildeles tittelen merittert underviser:

 • får statusen midlertidig i en periode på 3 år
 • gis lønnsforhøyelse, Lønnskrav fremmes normalt gjennom 2.5.3. nr. 2 . 
 • får tildelt utdanningstermin.

Ansatte med tittelen merittert underviser forplikter seg til å være en ressursperson for kvalitetsutvikling av utdanning i eget fagmiljø/fakultet og ved UiO, og til å inngå i UiOs pedagogiske akademi i meritteringsperioden.  

Fagmiljøet til ansatte som tildeles statusen merittert underviser får en engangsutbetaling på NOK 30 000.

Ordningen er uavhengig av de øvrige akademiske opprykksordningene.

Vurdering

Innkomne søknader vurderes av en bedømmelseskomité.

Bedømmelseskomiteen vil etter søknadsfristen vurdere behovet for å oppnevne fagpersoner som kan bistå i vurderingen av søknadene. Søkerne kan bli kontaktet skriftlig eller innkalles til intervju for å utdype søknaden eller elementer av denne.

Bedømmelseskomiteens innstilling legges fram for Universitetsstyret ved rektor, som fatter endelig vedtak.

Alle søkere får en begrunnet tilbakemelding på søknaden.

Bedømmelseskomite

Bedømmelseskomiteen i 2022 består av:

Aud V. Tønnessen

Dekan ved Det teologiske fakultet, UiO (leder av komiteen)

Jarle Breivik

Utdanningsleder, avdelingsleder og merittert underviser 2020, Det medisinske fakultet

Tone Dyrdal Solbrekke

Konstituert leder ved Senter for læring og utdanning (LINK), UiO

Ellen Munthe-Kaas

Førsteamanuensis og tidligere instituttleder ved Institutt for informatikk, UiO

Kersti Börjars

Master, St Catherine’s College, University of Oxford

Oline Sæther

Student, Studentparlamentet, UiO

Komiteens sekretær er Kirsti Margrethe Mortensen, Avdeling for studieadministrasjon, 

Publisert 16. des. 2019 12:08 - Sist endret 21. apr. 2022 15:13