Meritteringsordning for utdanningsfaglig kompetanse ved Universitetet i Oslo

Meritteringsordningen har som mål å fremme utdanningskvaliteten ved UiO. Status som Merittert underviser tildeles på bakgrunn av søknad og en påfølgende vurdering foretatt av en bedømmelseskomité. Søkeren skal i søknaden og vedleggene beskrive, analysere, diskutere og dokumentere et systematisk og målrettet arbeid med utdanningskvalitet inn mot fire kriterieområder forankret i prinsippene bak Scholarship of Teaching and Learning (SoTL-kriteriene).

Bakgrunn for meritteringsordningen ved UiO

Høsten 2018 mottok rektor en rapport med anbefalinger til et system for merittering av utdanningsfaglig kompetanse ved UiO. Rapporten anbefalte å bygge en grunnmur for en langsiktig og fundert satsing på undervisningsmerittering gjennom å øke verdisettingen av undervisningskvalifikasjoner i ordinære meritteringsordninger knyttet til tilsetting, opprykk, medarbeidersamtaler og lønnsforhandlinger. I tillegg ble det anbefalt å prøve ut en søknadsbasert tilleggsordning for merittering av undervisning. Rektor fikk i styremøtet 4. desember 2018 fullmakt til å fastsette den konkrete utformingen av en slik søknadsbasert prøveordning. Styret påpekte at det er vesentlig at en søknadsbasert ordning virker sammen med endringene som gjøres for å styrke uttellingen av utdanningsfaglige kvalifikasjoner i de ordinære prosessene.

Universitetsstyret utnevnte høsten 2020 UiOs syv første meritterte undervisere, og våren 2021 ble ytterligere seks meritterte undervisere utnevnt av rektor på fullmakt fra universitetsstyret. De inngår nå i UiOs pedagogiske akademi som er en kollegial arena hvor utdanning og undervisningspraksis formidles, deles, diskuteres, kritisk evalueres, og hvor nye ideer i undervisningen utforskes, og settes på den utdanningspolitiske agendaen. 

Hvem kan søke?

Fast vitenskapelig ansatte med hovedstilling ved UiO kan søke ordningen.

Kriterier for tildeling

Søkeren skal dokumentere utdanningsfaglig kompetanse på et nivå som er vesentlig høyere enn forventet basiskompetanse på det stillingsnivået søkeren befinner seg. Søkeren skal i søknaden og vedleggene beskrive, analysere, diskutere og dokumentere et systematisk og målrettet arbeid med utdanningskvalitet inn mot fire kriterieområder utledet fra Scholarship of Teaching and Learning (SoTL).  

 1. Fokus på studentenes læring
  Undervisningsopplegget er tilpasset studentenes kjennetegn, deres behov for tilbakemelding, og en tydelig kopling mellom læringsmål og vurderingsformer. Tilbakemeldinger fra studenter brukes systematisk til å utvikle undervisningen.
 2. En klar utvikling over tid
  Søkeren har bygget opp solid kompetanse på undervisning og studentenes læring, har tatt ansvar for utdanningskvalitet, og har arbeidet systematisk med å utvikle undervisning og utdanningskvalitet.
 3. En forskende tilnærming
  Forskning om undervisning, læring og vurdering har informert utforming og gjennomføring av tiltak for å styrke undervisningskvalitet. Vitenskapelige fremgangsmåter er brukt for å samle inn, dokumentere og analysere undervisning og/eller studentenes læring.
 4. En kollegial holdning og praksis
  Søkeren har samarbeidet med kolleger, studenter, ledelse og andre om undervisningsutvikling/studiekvalitetsarbeid, og har tatt initiativ til erfaringsdeling og kunnskapsutvikling innen og på tvers av fagmiljø.

Dokumentasjon av utvikling av digital kompetanse, som for eksempel aktiv bruk av IT-kompetanse i undervisning og/eller innovativ bruk av digitale læringsomgivelser og læringsressurser vil styrke søknaden.

Søknad og pedagogisk mappe

Søknaden skal være på maksimalt 1000 ord (pedagogisk mappe og eventuelle vedlegg kan komme i tillegg).

Samtlige fire SoTL-kriterier må være oppfylt (se over) og dokumentasjonen må foreligge i form av en pedagogisk mappe.

Søknaden skal primært fokusere på aktiviteter gjennomført de siste fem år.

 • Søknaden skal redegjøre for din motivasjon for å søke meritteringsordningen, samt din visjon for hvordan du skal bruke statusen og den eventuelle utdanningsterminen. 
 • Pedagogisk mappe skal organiseres etter SoTL-kriteriene og i tillegg skal mappen også inneholde følgende dokumentasjon:
  • Dokumentasjon av undervisningserfaring, veiledning, mottatte priser osv, 
  • En overordnet egenrefleksjon knyttet til egen rolle som underviser, samt diskusjon og begrunnelse for egne valg i planlegging, gjennomføring og utvikling av undervisning og veiledning.

Lenke til søknadsskjema.

Uttalelse fra leder

Instituttleder/senterleder/dekan/personalleder skriver en kort uttalelse med en eventuell anbefaling av søknaden og en eventuell plan for hvordan instituttet ønsker å nyttiggjøre seg søkerens kompetanse.

Belønning

Ansatte som etter søknad tildeles tittelen merittert underviser:

 • får statusen midlertidig i en periode på 3 år
 • gis lønnsforhøyelse, Lønnskrav fremmes normalt gjennom 2.5.3. nr. 2 . 
 • får tildelt utdanningstermin.

Ansatte med tittelen merittert underviser forplikter seg til å være en ressursperson for kvalitetsutvikling av utdanning i eget fagmiljø/fakultet og ved UiO, og til å inngå i UiOs pedagogiske akademi i meritteringsperioden.  


Fagmiljøet til ansatte som tildeles statusen merittert underviser får en engangsutbetaling på NOK 30 000.

Ordningen er uavhengig av de øvrige akademiske opprykksordningene.

Vurdering

Innkomne søknader vurderes av en bedømmelseskomité.

Bedømmelseskomiteen vil etter søknadsfristen vurdere behovet for å oppnevne fagpersoner som kan bistå i vurderingen av søknadene. Søkere kan innkalles til intervju for å utdype søknaden eller elementer av denne.

Bedømmelseskomiteens innstilling legges fram for universitetsstyret, som fatter endelig vedtak.

Alle søkere får en begrunnet tilbakemelding på søknaden.

Bedømmelseskomite

Bedømmelseskomiteen i 2021 består av:

Aud V. Tønnessen

Dekan ved Det teologiske fakultet, UiO (leder av komiteen)

Jarle Breivik

Utdanningsleder, avdelingsleder og merittert underviser 2020, Det medisinske fakultet

Bjørn Stensaker

Senterleder Senter for læring og utdanning (LINK), UiO

Ellen Munthe-Kaas

Førsteamanuensis og tidligere instituttleder ved Institutt for informatikk, UiO

Kersti Börjars

Master, St Catherine’s College, University of Oxford

Karl Oskar Lie Bjerke

Student, Studentparlamentet, UiO

Komiteens sekretær er Kirsti Margrethe Mortensen, Avdeling for studieadministrasjon, 

Publisert 16. des. 2019 12:08 - Sist endret 7. okt. 2021 11:45