UiOs årshjul og sentrale datoer

Sentrale datoer i 2019

  • Mars: Plan- og budsjettseminar mellom universitetsledelsen, dekaner, museumsdirektører og fakultetesdirektører. Diskusjon om prioriteringer i fordeling 2020
  • Mai: Orientering om arbeidet med årsplan 2020-2021 i Universitetsstyremøtet
  • Juni: Universitetsstyret vedtar endelig fordeling 2020 og årsplan 2020-2021
  • Primo juli: Foreløpige disponeringsskriv sendes fakulteter og tilsvarende enheter
  • September/oktober: Plandialoger med fakulteter og museer
  • Ultimo november: Disponeringsskriv sendes fakulteter og tilsvarende enheter
  • 13. desember: Frist for fakulteter og tilsvarende enheter for levering av årsplan og budsjetter. Det vil bli sendt ut et notat med presiseringer til leveransen

Stor versjon av årshjulet (png)


Publisert 13. mai 2015 15:15 - Sist endret 31. okt. 2019 14:31