Årsplan

UiOs årsplaner

Om årsplanen

UiOs årsplan skal identifisere de viktigste tiltakene UiO setter i gang for å nå målene i Strategi2020. Årsplanen skal være et godt grunnlag for å følge opp implementeringen av strategien, og er UiOs viktigste gjennomgående plandokument. Årsplanen har et treårig rullerende perspektiv, og revideres årlig.

UiOs årsplan gir utrykk for overordnede prioriteringer og omfatter områder hvor universitetsstyret mener det er særlig viktig å oppnå endring. I tillegg til tiltak, angir årsplanen forventede resultater av tiltakene.  

For å tilrettelegge for fakulteter og tilsvarende enheters egenart er det lagt opp til at videre operasjonalisering av tiltakene gjøres i enhetenes egne årsplaner. Enhetene skal her konkretisere egne forventede resultater, aktiviteter, milepæler for gjennomføring, hvem som er ansvarlig og frister.

Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan for påfølgende år i juni-møtet.

Publisert 6. mai 2015 15:28 - Sist endret 30. okt. 2019 10:49