Fordelingsmodell HF

HF fikk i 2009 en ny fordelingsmodell (budsjettmodell).

Budsjettmodellen ved HF

Internt notat datert 19. april 2010

Fakultetsstyret ved HF fordeler midler til instituttene basert på en modell med 4 hovedelementer:

Innholdet i og metoden midlene fordeles etter innenfor hver kategori blir vist i detalj nedenunder. Den totale tildelingen i 2010 til instituttene fordelte seg på disse kategoriene som vist under.

Tildeling etter kategorier
Fordelingsgrunnlag Andel av totaltildeling fra HF til instituttene
Studieplasser 39,78%
Rekrutteringsstillinger 16,94%
Resultatdelen 29,68%
Øremerkede midler/satsinger 13,60%

Hvert fjerde år skal fakultetsstyret ta stilling til en eventuell justering av modellen, første justering av modellen vil dermed kunne skje i 2013.

Resultatdel:

Resultatdelen av fordelingsmodellen baserer seg på et gjennomsnitt av oppnådde resultater innenfor flere resultatindikatorer. Resultatdelen rekalkuleres årlig basert på oppnådde resultater og en eventuell endring i satsene.

Delen inneholder to hovedkomponenter; utdanning og forskning. De enkelte resultatelementer er vist nedenunder.

Utdanning:

Resultatdel utdanning består av avlagte studiepoeng samt antall utvekslingsstudenter.

Studiepoeng tildeles etter et glidende treårig gjennomsnitt av faktisk avlagte studiepoeng. For 2010 er det snittet av studiepoeng i 2005-08 som er benyttet. Satsene i 2010 er som følger:

Resultatdel utdanning
  Kroner pr. 60 poeng Kroner pr. enkeltpoeng
Lavere grad 17 800 297
Høyere grad 26 100 435

Midler for utvekslingsstudenter tildeles etter et treårig gjennomsnitt av faktisk antall studenter. Satsen for utveklsingsstudenter er i 2010 3 740 kroner pr student.

Forskning:

Resultatdel forskning har resultatkomponentene publiseringspoeng, avlagte doktorgrader, NFR-midler og EU-midler. Midlene fordeles også her etter et glidende treårig snitt. Publikasjonspoeng og avlagte doktorgrader hentes fra database for høyere utdanning (DBH) mens EU-og NFR-midler hentes fra regnskapsrapporter fra økonomi- og planavdelingen ved UiO (ØPA).

Resultatdel forskning
Satsene i 2010 Fordelingsenhet Pr. enhet
Doktorgrader  Treårig gjennomsnitt antall avlagte doktorgrader  123 840
Publikasjonspoeng  Treårig gjennomsnitt antall oppnådde publikasjonspoeng    23 040
NFR-midler  Treårig gjennomsnitt kroner NFR-midler             0,08352
EU-midler  Treårig gjennomsnitt kroner EU-imdler            1,15

Et gjennomsnitt på 100 publikasjonspoeng vil dermed gi en tildeling på 2 304 000 kroner. 10 doktorgrader vil gi 1 238 400 kroner.

Et gjennomsnitt på én million kroner i NFR-midler vil dermed gi 83.520 kroner i resultatmidler (8,532 prosent av NFR-beløpet). Tilsvarende vil én million i EU-midler gi 1.150.000 kroner (115 prosent).

Studieplasser

Studieplasser skal være basisdelens mest stabile tildelingselement over tid. Antallet kroner som fordeles etter studieplasser fremkommer som resultatet av totalrammen til HF fratrukket midler avsatt til rekrutteringsstillinger, øremerkinger/satsinger og resultatdelen. I 2010 drøye 157 millioner kroner.

Studieplasser er i denne modellen myntenheten "en generell studieplass på lavere grad", verdien av denne var i 2010 ca 30 000 kroner. Ulike fag vektes så ulikt med hensyn til hvor mye en studieplass er verdt på dette faget. Vektingen vedtas av fakultetsstyret og kan justeres hvert fjerde år. Verdien av en studieplass fremkommer av antall kroner fordelt etter studieplasser dividert på totalt antall vektede studieplasser.
Vektingen på fag vises under.

Satser studieplasser
Satser lavere grad  
Musikk 2,5
Konservering 1,5
Språk 3 ARA, JAP, KIN, HEB 2,0
Språk 2 Slaviske og klassiske språk mv 1,6
Språk 1 Germanske og romanske fag 1,3
Øvrige 1,0
Exphil 0,5

 

Satser studieplasser
Satser høyere grad  
Konservering 3,0
Andre fag 2,0

Studieplassene fordeles etter fire kriterier og vektes i fordelingen som i tabellen under.

Kriterier studieplasser
  Lavere grad Høyere grad
Studentårsverk  78%  68%
Faglige prioriteringer utdanning  5%  5%
Faglige prioriteringer forskning  15%  25%
Særskilte samfunnsbehov og andre strategiske vurderinger  2%  2%

 Studentårsverk er basert på snittall for 2005-2008 fordelt på høyere og lavere grad.

Rekrutteringsstillinger

Midler til rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdoktorer) fordeles etter gjennomsnittlig antall årsverk basert på faktiske årsverk i det året det fordeles for. Satsen for én stipendiat er 552 000 kroner pr år, mens satsen for en postdoktor er 684 000 kroner pr. år.

Øremerkede midler/satsinger

Øremerkede midler og satsinger avsettes spesielt fordeles i sin helhet til det angjeldende institutt. Eksempler på øremerkinger og satsinger er Tekstlaboratoriet, sentrene, Enhet for Digital Dokumentasjon (EDD), KULTRANS, FOSAM, CSMN mv.

 

Publisert 20. mai 2015 15:48 - Sist endret 9. okt. 2015 18:01