Intern fordelingsmodell JUS

Det juridiske fakultetets fordelingsmodell (budsjettmodell)

Intern fordeling av inntekter fra UiO for EU-prosjektene (ERC)

Prinsipper for fordeling av midler til instituttene

Beløpene justeres årlig og gjøres kjent i disponeringsskrivet fra fakultetet.

Bevilgningen fordeles til instituttene etter følgende prinsipper:

Fordelingsprinsipper
Kategori Midlene styres ved: Forklaring
Lønn til faste vitenskapelige, postdoctorer og stipendiater Fakultetet Fakultetet dekker 98 % av  kostnadene fra og med 2020, eventuelle innsparinger tilfaller fakultetets fellesmidler. Fakultetet kan etter søknad finansiere vikarer. Instituttene beholder 50% av eksternt frikjøp.
Lønn til administrativt og teknisk personell  Instituttene  Midlene beregnes ut fra forrige års ramme. Instituttene beholder eventuelle innsparinger, men betaler selv for vikarer. Instituttene kan finansiere stillinger utover rammen (f.eks. av overheadinntekter).
Driftsmidler  Instituttene

Fordeling basert på forrige års fordeling etter modell bestående av tre deler:

  • lik tildeling pr. vitenskapelig årsverk
  • refordeling av midler etter doktorgradsproduksjon (gj.snitt av 3 års produksjon) 
  • andel av publikasjonspoeng etter poeng registrert i DBH  (gj.snitt av 3 års produksjon)
Internhusleie  Instituttene  Kostnaden regnskapsføres i sin helhet på fakultetsnivå . 
Overheadinntekter   Instituttene  Inntektene fordeles mellom institutt og fakultetet. 
Forskergruppe-midler Fakultetet

Forskergruppene tildeles et fast årlig beløp. I tillegg blir det utlyst midler som forskergruppene kan søke på.

Instituttlederpakker Fakultetet Instituttene tildeles et fast årlig beløp.

 

Publisert 20. mai 2015 09:45 - Sist endret 27. nov. 2019 15:45