Dialogmøter

Rektor og universitetsdirektør avholder årlige styringsdialoger med fakulteter og tilsvarende enheter.

Plandialog

Formålet med plandialogen er å sikre sammenheng i fakulteters og tilsvarende enheters planer, og gi føringer på målsettinger, prioriteringer og tiltak slik at disse samsvarer med UiO som helhet.

Plandialogen har form av en årlig diskusjon om enhetens planer mellom Universitetsledelsen og enhetsledelsen. Rektor er eier av plandialogen. Universitetsdirektøren, Gruppe for virksomhets- og økonomistyring og relevante fagdirektører er også involvert i prosessen. Tilsvarende dialog kan om ønskelig gjøres mellom enhetsledelsen og underenhetsledelsen.

Plandialogen vil være et ledd i utformingen av de endelige disponeringsskrivene for fakultetene. Dialogen føres på bakgrunn av styrets prioriteringer, fakultetets innspill til måltall og langtidsbudsjett og med utgangspunkt i et forslag til disponeringsskriv fra universitetsdirektøren.

Formålet med plandialogene er å følge opp fakulteter og tilsvarende enheter i et flerårig perspektiv og sette fokus på forbedringsområder. Styringsdialogen er sentral for å sikre dialog om mål- og resultatoppnåelsen ved universitetet. Styringsdialogen skal sikre at enhetene slutter opp om de avtalte rammer og forutsetninger, og gi enhetene muligheter for å fremme synspunkter på forholdet mellom de ressurser som stilles til disposisjon og de mål som er satt.

Rektor har overordnet ansvar for å påse at universitetet har prosedyrer som sikrer dialog med fakulteter og tilsvarende enheter, mens leder for disse enhetene tilsvarende har ansvar for lokale prosedyrer som sikrer dialog med grunnenhetene.

Det skal holdes minst ett møte hvert år mellom universitetsstyret og hvert fakultet og tilsvarende enhet ved universitetet. Universitetsstyret lar seg representere ved rektor/prorektor. Det er rektor som fastsetter hvilke momenter som skal drøftes og hvem som leder møtene etter at fakultet har uttalt seg. Det skal utarbeides referat fra møtene.

Tilsvarende gjelder for styringsdialogen mellom fakulteter og grunnenheter.

Dialog mellom Kunnskapsdepartementet og UiO

På tilsvarende måte som internt ved UiO er det et eget møte mellom universitetet og departementet med hensikt å sikre dialog om mål og resultater for institusjonen. Etatstyringsmøtet avholdes normalt annet hvert år.


 

Publisert 6. mai 2015 15:28 - Sist endret 12. apr. 2018 14:06