Internhusleie

Alle enheter ved UiO betaler internhusleie til Eiendomsavdelingen. Internhusleien dekker blant annet drift og mindre vedlikehold av bygninger og uteområder, og tjenester som for eksempel vakthold og renhold.

Hvordan beregnes internhusleien?

  • Internhusleien beregnes ut fra størrelsen på arealet enheten disponerer. Arealene er kategorisert innenfor tre prisnivåer: Lagerkvalitet, kontorkvalitet og laboratoriekvalitet. I tillegg betaler enhetene for sin andel av fellesareal.
  • Størrelsen på internhusleien fastsettes av Universitetsstyret ved behandling av UiOs årsplan/fordeling. Eiendomsavdelingen (EA) kan ikke justere prisene på egen hånd. Med virkning fra og med 2013 ble det vedtatt å endre beregningsgrunnlaget for internhusleien - leien skal kun dekke kostnader knyttet til drift av bygningene.
  • Enheter som initierer behovet for et nytt eksternt leieforhold, må dekke alle reelle kostnader knyttet leieforholdet.

Ønsker din enhet større arealer?

  • Ønsker om endring av arealer skal rettes til Forvaltningsseksjonen i EA.
  • Henvendelser til EA angående endringer i arealer skal komme fra fakultetsnivå.
  • Alle leieavtaler ved UiO utarbeides og inngås av EA. Enhetene kan ikke selv inngå leieavtaler.
  • Økning av arealer medfører økte kostnader for fakultetet. Se regler for internhusleie ved UiO (pdf). Eventuell inndekning av leiekostnadene må fremmes som en del av fakultetets budsjettarbeid.
  • Hvis et fakultet på eget initiativ reduserer arealet, får det selv beholde den økonomiske gevinsten.

Hva betaler din enhet i dag?

Internhusleien belastes på fakultetsnivå. Hvis fakultetene ønsker å belaste grunnenhetene for internhusleie, ligger tallgrunnlaget for dette i oversiktene:

 

Publisert 12. sep. 2011 12:28 - Sist endret 6. okt. 2017 15:10