Dialogmøter

Formålet med dialogmøtene er å sikre en felles forståelse for leiers behov og situasjon, samt holde leier orientert om status og fremdrift på sine brukerbehov og andre relevante saker.

Gjennom året inviterer EA leiers ledelse og eiendomskoordinator til følgende møter:

1. Felles informasjonsmøte (januar/februar)

Årets første runde med dialogmøter innledes med et felles informasjonsmøte der EA går gjennom relevante nyheter og viktig informasjon knyttet til eiendomsvirksomheten.

Presentasjon fra informasjonsmøte 31. januar 2019
 

2. Dialogmøter 1. kvartal (februar)

På møtet avgir EA status på oppstart og fremdrift for prioriterte prosjekter inneværende år. Leier presenterer sine nye innmeldte brukerbehov for påfølgende år. 
 

3. Dialogmøter 2. kvartal (september)

På møtet avgir EA status knyttet til pågående og avsluttede prosjekter i inneværende år. Leier gis anledning til å melde inn eventuelle justeringer, endringer eller bortfall av brukerbehov for påfølgende år.
 

4. Prioriterte brukerbehov (oktober)

På møtet presenterer EA prioriterte brukerbehov for påfølgende år. Prioriteringene er basert på innspillene gitt under dialogmøtene og prioriteringsmodell for brukerbehov-prosjekter for UiO ("porteføljestyringsmodellen"). Leier får anledning til å gi tilbakemelding på EAs prioriteringer i etterkant av møtet, før endelig prioritering besluttes.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.