Melde inn brukerbehov

Leier melder inn brukerbehov for neste år innen oppgitt dato i januar hvert år. Leier skal gå gjennom sine innmeldte brukerbehov i dialogmøtene med EA, slik at begge har en felles forståelse for hva brukerbehovet omfatter.

Prioritere behov

EA har utarbeidet en prioriteringsmodell for brukerbehovprosjekter for UiO. Dette er et verktøy for å prioritere mellom brukerbehov fra ulike deler av UiOs virksomhet. Den kalles porteføljestyringsmodellen og er basert på UIOs Strategi 2020. Prioritering av brukerbehovsprosjekter skjer innenfor tilgjengelig midler for kommende år. Dette innebærer at ikke alle innmeldte brukerbehov vil kunne prioriteres.

Leier får tilbakemelding om hvilke prosjekter som er prioritert for kommende års gjennomføring i prioriterte brukerbehov-møtet  i slutten av oktober hvert år.

EAs ansvar

EA er ansvarlig for å presentere vedtatt prosjektliste for AMU, HVO, ansatte- og studentorganisasjonen ved starten av hvert år. Presentasjonen skal vise prosjektene på overordnet nivå og gi grunnlag for å diskutere hvordan informasjon, drøfting og forhandling kan gjennomføres.

Hvis det oppstrår kritiske behov hos en av UiOs leiere i løpet av et år dvs. alvorlige HMS-situasjoner eller myndighetspålegg, vil dette kunne gå utover fremdriften på et eller flere av de opprinnelig prioriterte brukerbehov-prosjektene.

Leiers ansvar

  • Planlegge alle brukerbehov slik at de har en arealeffektiviseringskomponent i seg.
  • Hvis det oppstår kritiske behov hos leier dvs. alvorlige HMS-situasjoner  eller myndighetspålegg, må leier umiddelbart melde fra til EA slik at EA kan bistå leier med å løse dette innenfor nødvendige tidsrammer.
  • EA prioriterer ikke opp prosjekter automatisk selv om bruker ønsker å hel- eller delfinansiere prosjektet for egne midler. Ofte vil ressurstilgang hos EA være begrensende faktor. EA vil i slike tilfeller vurdere hvert prosjekt individuelt.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.