Behov for mer areal

Arealbehov meldes inn fra leier når de foreligger. Bare enhetens eiendomskoordinator, fakultetsdirektør eller dekan kan melde inn behov for mer areal. 

Behov for mer areal skal meldes inn til Eiendomsavdelingen på skjema for innmelding av arealbehov. Økning av arealer medfører økte kostnader for fakultetet. Se hvordan beregnes internhusleien

Eiendomsavdelingens ansvar

 • Så langt det er mulig løse arealbehov innenfor eksisterende eiendomsmasse.
 • Søke i leiemarkedet for å finne arealer som tilfredsstiller leiers behov og er innenfor UiOs kostnadsrammer.
 • Legge vekt på å finne arealer som lett kan tilpasses og tas i bruk av andre leiere ved UiO på et senere tidspunkt.
 • EA forhandler med relevante utleiere og har tett dialog med brukerenhet i denne prosessen.
 • Vurdering og valg av arealer gjøres i samarbeid mellom brukerenhet og EA.
 • Leiekontrakt signeres av EA iht. til fullmakt.
 • EA er UiOs representant i å følge opp tilpassingsprosjektet hos utleier.
 • Hvis leier skal innplasseres i UiOs egne arealer og disse krever oppussing eller tilrettelegging, vil dette måtte meldes inn som et brukerbehov og behandles som dette i prioritering og gjennomføring.

Leiers ansvar

 • Melde inn arealbehov i tråd med gjeldende prosess og frister.
 • Beskrive kort hva arealene skal brukes til, hvor mange personer som skal bruke arealet og andre viktige rammebetingelser.
 • Bekrefte at leier har midler til å dekke internhusleie for arealene.
 • Bidra til å utarbeide romprogram for arealene.
 • Ikke gjøre henvendelser til leiemarkedet. Dette håndteres av EA.
 • Ved inngåelse av nye eksterne leieforhold skal leier dekke alle engangskostnader til brukerutstyr, deriblant møbler og inventar, flytting, kabling for IT/telefon, mm. Listen er ikke uttømmende.
 • Etter overtakelse skal leier gi melding til EA på ea-forvaltning@eiendom.uio.no om eventuelle mangler så snart disse oppdages.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.