Hva er nytt?

Oppdatert 03.06.2019

Tjenestebeskrivelser

  • Presisering i ingressen av at tjenestene kan avvike noe i leide bygg. Dette har tidligere kommet frem i beskrivelsen av hver enkelt tjeneste og behøvde tydeliggjøring.

Dialog mellom leier og EA: Melde fra om avvik etter vernerunde

Oppdatert 29.08.2018

Tjenestebeskrivelser

Oppdatert 05.07.2018

Tjenestebeskrivelser

Det er presisert på forsiden av tjenestebeskrivelsene at Eiendomsavdelingen utfører tjenestene sine mandag til fredag i ordinær arbeidstid.

  • Brannvern: Lenket opp mot oppdatert UiOs styringssystem for HMS og brannvern.
  • Renhold: Nytt punkt om forbud mot oppklistring av reklame. 
  • Posthåndtering: Lagt til nytt punkt om kurertjenester og presisert brukers ansvar i forbindelse med tollklarering.
  • Møbler og inventar: Nytt punkt om at møbler ikke kan plasseres i fellesarealer.

Kontrakt

  • Leiers rolle og ansvar: Presisert at leier ikke kan tillate privat bruk av arealene og lenket opp mot alle eiendomskoordinatorene.

Leiepriser, beregning og betaling

  • Hvordan beregnes internhusleien: Presisert at leien beregnes med utgangspunkt i det arealet leier disponerer ved begynnelsen av hvert tertial. Med disponerer menes også areal stilt til rådighet for leier, selv om leier ennå ikke har flyttet inn. Dette omfatter også arealer under ombygging/tilpassing for ny leier.

Ny internhusleieordning for UiO ble innført 1. januar 2018

Den nye ordningen medførte blant annet endringer i beregninger. Arealtegningene ble oppdatert. Vi ryddet opp i tjenestebeskrivelsene, sånn at alle brukere får samme standard servicenivå fra EA.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.