Arealer det skal betales internhusleie for

I utgangspunktet inngår alle universitetets arealer i internhusleieordningen. 

Leier betaler internhusleie for et totalareal som omfatter leiers eksklusive leieareal med påslag for fellesareal. EA har brukt Norsk standard NS 3940:2012 Areal og volumberegninger tilpasset UiO sin virksomhet.

Ekslusivt leieareal (brukerareal)

Leiers eksklusive leieareal er blant annet kontorarealer, møterom, seminarrom, auditorier, laboratorier og lager. Tegninger  som viser leiers brukerareal publiseres tertialvis i forbindelse med beregning av internhusleien.

Leier er ansvarlig for anskaffelser, drift og vedlikehold av brukerutstyr, deriblant møbler, inventar og AV/IT-utstyr i sine eksklusive leiearealer.

Fellesarealer

Fellesareal er rom som brukes av flere leietakere i en etasje eller bygning. Fellesareal etasje er ofte ganger og korridorer.

Fellesareal i en bygning kan omfatte inngangsparti, vrimleareal, varemottak, toaletter og garderober, bøttekott, resepsjon, trapper og heiser. I tillegg omfatter det rom for bygningens eller eiendommens drift og vedlikehold, for eksempel tekniske rom, avfallsrom, sjakter, ventilasjonsrom, rom for fjernvarme og heismaskinrom.

Arealer det ikke skal betales internhusleie for

 • Lokaler som ikke er utleid, verken eksternt eller internt.
 • Erstatningslokaler i forbindelse med ombygginger og rehabiliteringer.
  - Leier fortsetter å betale internhusleie for arealene som er under ombygging, og som de skal tilbake til.
  - Lokaler under ombygging hvor det er forskjellig leietaker før og etter ombyggingen.
 • Areal leid ut til eksterne og til randsoneenheter. For dette arealet inngår EA egne leiekontrakter. Det skal betales markedsleie.
 • Areal til nasjonale enheter. De skal betale de faktiske kostnadene for leieforholdet.
 • Arealer UiO disponerer i sykehusene.
 • Enkelte hytter/koier.
 • Garasjer og parkering er en felles ressurs og inngår ikke i arealgrunnlaget for beregning av internhusleie.
 • Frittstående garasjer som brukes til enhetenes virksomhet.
 • Forskerboliger.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.