EAs rolle og ansvar

Universitetsstyret forvalter UiOs eiendommer på vegne av Kunnskapsdepartementet (KD). I det daglige er fullmakten delegert til universitetsdirektøren. Eiendomsavdelingen (EA) forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler universitetets arealer og skal sørge for at alle relevante lover, forskrifter og andre myndighetspålegg følges.

EA arbeider for å legge til rette for moderne læringsmiljø og undervisningsformer, tidsriktige forskningsfasiliteter, innovasjonssamarbeid med næringslivet, bærekraftig og miljømessig eiendomsutvikling og -drift og arealeffektive løsninger. Alle medarbeidere og studenter skal sikres et godt og trygt fysisk arbeids- og læringsmiljø.  Dette innebærer blant annet at EA tar hensyn til universell utforming og HMS-krav ved utforming av løsninger.

Hensyn til miljø og vernede bygninger

UiO har høyt fokus på miljø og arbeider etter Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet. Store deler av UiOs fasader og en del av UiOs interiører er vernet i verneklasse 1 eller 2. Det bidrar til å ta vare på UiOs unike arkitektur, men det setter også en del begrensninger på hvilke tiltak som kan settes i verk i det ulike bygningene.

Universitetsdirektøren har delegert følgende fullmakter til eiendomsdirektøren: 

Eiendomsforvaltning 

 • Ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold, utskifting og utvikling (FDVU) av universitetets eiendomsmasse.
 • Ledelse, planlegging og organisering av UiO sine leieforhold, både interne og eksterne.
 • Gjennomføre arealdisponering i henhold til innmeldte arealbehov fra leierne og universitetets strategi.
 • Godkjenne omdisponering av møterom og undervisningsrom (auditorier, seminarrom, PC-stuer etc).

Forvalte leieforhold - interne og eksterne

 • Leie ut UiOs eiendommer til interne og eksterne, og være eiers avtalepart i internhusleieavtalene
 • Fungere som et bindeledd mot leierne, brukerenhetene og brukerne
 • Kun EA har fullmakt til å leie ut arealer til eksterne og randsoneenheter. Slik utleie er ikke en del av UiOs internhusleieordning, men reguleres av husleieloven, og det skal anvendes egne leiekontrakter.
 • Utleie til eksterne skal alltid skje til markedspris, blant annet på grunn av statsstøttereglene.
 • Før en eventuell beslutning om utleie til eksterne må EA, hvis ansatte ved UiO har eierinteresser eller bindinger til den eksterne part, sørge for at det gjøres en vurdering av om det foreligger inhabilitet eller interessekonflikt.

Forvalte innleie

 • Inngå (inn)leieavtaler på vegne av UiO innenfor rammene gitt i tildelingsbrev fra KD.
 • Fungere som bindeledd mot gårdeiere i eksterne innleieforhold.

I det videre omtales alt som ligger under eiendomsdirektørens ansvar som Eiendomsavdelingen (EA).

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.