Kontrakt

Universitetet i Oslo (UiO) skal være et internasjonalt ledende universitet med moderne læringsmiljø, fremragende forskningsmiljø og omfattende utadrettet formidling. UiOs lokaler skal understøtte disse ambisjonene og skal brukes til UiOs virksomhet. 

Bakgrunn og formål

Prinsipper for revidert internhusleie ble vedtatt av universitetsstyret 14. mars 2017.

EAs rolle og ansvar

Eiendomsavdelingen (EA) forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler universitetets arealer og skal sørge for at alle relevante lover, forskrifter og andre myndighetspålegg følges.

Leiers rolle og ansvar

Leier skal følge de forpliktelsene som fremgår av internhusleiekontrakten med vedlegg deriblant sette seg inn i og følge tjenestebeskrivelsene der leiers ansvar beskrives. 

Arealer det skal betales internhusleie for

I utgangspunktet inngår alle universitetets arealer i internhusleieordningen.

Leiers bruk av arealene

Leier skal benytte UiOs arealer på en måte som ikke forringer eiendommen, og  som ikke er til sjenanse for andre leiere eller naboer.

Overordnet arealplanlegging

EA arbeider løpende med overordnet arealplanlegging for UiO for at UiOs arealer og eiendommer best mulig skal støtte UiOs strategi og ambisjoner.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.