Leiers rolle og ansvar

Leier skal følge de forpliktelsene som fremgår av internhusleiekontrakten med vedlegg deriblant sette seg inn i og følge tjenestebeskrivelsene der leiers ansvar beskrives.

Leiere ved UiO er

 • Fakultetet, ved dekanen
 • Museet, ved museumsdirektøren
 • Universitetsbiblioteket, ved biblioteksdirektøren
 • Ledelsen og støtteenheter (LOS) ved universitetsdirektøren.
 • Andre enheter under universitetsstyret, ved leder av enheten.
 • Eksterne leietakere, ved fullmaktshaver.

LOS leier for fristasjoner og foreninger

LOS beslutter universitetets fristasjonsytelser og gratis lokaler til foreninger/funksjoner som ikke er knyttet til et fakultet (f.eks. fagforeninger, idrettslag, studentforeninger) og er derfor leier for disse arealene.

Leier skal

 • Betale leie for alt areal de til enhver tid benytter.
 • Dekke arealbehov for egen virksomhet
 • Innenfor sitt leieareal skal leier avsette lokaler til
  • egen virksomhet
  • eksternt finansiert virksomhet
  • emeriti
  • studentsosiale formål som for eksempel studentkjellere, fagutvalg med videre.
 • Være ansvarlig for studentkjellerne. Bruken av arealene skal  reguleres i en egen kjelleravtale mellom leier, EA og studentforeningen. Standard avtalemal skal brukes.
 • Kun bruke arealene til egen virksomhet og har ikke anledning til å fremleie arealer eller tillate privat bruk.
 • Administrere egen arealbruk
 • Peke ut én eiendomskoordinator med ansvar og fullmakt som beskrevet
 • Etablere arealforum der arealsaker kan behandles på tvers av egen organisasjon og peke ut deltagere til dette.
 • Sørge for at arealer som ansees som en felles ressurs for alle universitetets enheter, dvs møterom og undervisningsrom, gjøres tilgjengelig gjennom universitetets bookingsystemer (TP og Exchange). Sørge for at eventuelle bruksendringer av møterom og undervisningsrom[A6]  godkjennes av EA.

Leier har et selvstendig ansvar for arealeffektivisering i egen enhet. Leier er ansvarlig for skader som skyldes bruk i strid med kontrakt og tjenestebeskrivelser.

Eiendomskoordinator

 • Skal delta i leiers arealforum og er EAs kontaktperson i forhold til leier og leiers arealforum.
 • Skal koordinere alle leiers arealsaker (arealendringer, arealbruk, brukerbehov).
 • Skal være koordinator begge veier.
 • Bør ha fullmakt til å godkjenne mindre innmeldinger fra leier til EA og prioritere mellom disse.

Arealforum

Skal behandle areal- og eiendomssaker på tvers leiers organisasjon f.eks.

 • intern omfordeling av arealer
 • interne rokkering av arealer
 • prioritering av brukerbehovsprosjekter før innmelding til EA

Bør bestå av ledere fra ulike institutter og avdelinger slik at hele leiers organisasjon er representert. Eiendomskoordinator møter fast.

Definisjoner

Hva er utleier, leier, eiendomskoordinator?

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.